Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ontwaak en lees de profeten (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 december 2023, 12:09 door Dirk A A

De wereld staat in brand. Vandaag, vrijdag 1 december, is de oorlog tussen Hamas en Israel in Gaza opnieuw in alle hevigheid ontbrand, nadat Hamas het bestand had gebroken met aanvallen op Israel. Maar de meeste voorgangers en predikanten zwijgen over de tijd waarin we leven. Ze luisteren – bij wijze van spreken – wel naar de weerberichten om te weten wat voor weer het binnenkort wordt – maar lezen niet het profetische woord van God, dat laat zien hoe Gods toekomst eruit ziet met ons, met de wereld en met Israël.

Overdrijf ik? Ga het maar eens na in uw eigen gemeente of in uw eigen prediking. Wij maken ons – zeer terecht – druk over vragen als de betrouwbaarheid van de eerste hoofdstukken van Genesis. Laten we daar nooit aan tornen en erop terugkomen als we daar vraagtekens bij hebben geplaatst. Wanneer we Zijn Woord niet serieus nemen, verloochenen we Hem.
Maar is het minder ernstig wanneer we het profetische deel van de Bijbel gesloten houden? En dan heb ik het over meer dan een paar hoofdstukken. We hebben die bijbelboeken dan wel niet geschrapt, maar wie ze gesloten laat, sluit zich af voor het spreken van God over de tijd waarin we leven.

Vandaar mijn appèl: ontwaak! Open de profetische boeken. Lees wat God daar tot ons te zeggen heeft. En ontdek hoe verrassend actueel het profetische Woord is.
2 Petrus 1:19 zegt: ‘En wij achten het profetische Woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.’

Ik ben ervan overtuigd dat we leven in de tijd die het profetische Woord beschrijft als de tijd die direct voorafgaat aan de wederkomst van de Heere Jezus. Allerlei profetieën worden letterlijk voor onze ogen vervuld, zoals de terugkeer van het Joodse volk naar Israël en de verspreiding van het Evangelie over de hele wereld, de toename van de goddeloosheid en wetteloosheid en de groeiende druk op Israël om te komen tot de erkenning van een zelfstandige Palestijnse staat die het land nog verder moet verdelen.

Laten we ons maar opmaken voor zware tijden die voor de deur staan. Niet dat dit ons angstig moet maken, maar het is niet verantwoord om nog langer te zeggen dat we leven in een tijd van ‘vrede, vrede en geen gevaar’. Wanneer we dit verkondigen vanaf de kansels, vallen we in de categorie ‘valse profeet’. De tijd is zo ernstig, dat we niet rustig meer kunnen gaan slapen.

Meer dan ooit is het noodzakelijk dat predikanten en voorgangers het profetische Woord opnieuw ontdekken en gaan openen in de samenkomsten. Om de mensen geestelijk wakker te schudden. Veel kerkmensen zijn in slaap gevallen, inclusief hun predikanten en voorgangers. Hun lampen zijn gedoofd en het is maar de vraag of ze wel reserve-olie hebben.
Denk maar aan het verhaal over de vijf wijze en de vijf dwaze maagden in Mattheus 25. Ze vielen alle tien in slaap terwijl ze wachtten op de bruidegom. Toen hij arriveerde, bleken slechts vijf van hen reserve-olie bij zich te hebben, waarmee ze hun lampen weer konden aansteken. Alleen zij mochten met de bruidegom mee naar de bruiloft. Het is een aangrijpend beeld van de komst van de Heere Jezus. Zijn we bereid Hem te ontmoeten? Kennen we de Heere Jezus? Hebben we reserve-olie, is de Heilige Geest in ons, geschenk van Gods genade?

De tijd is te ernstig om ons nog langer druk te maken over allerlei zaken zoals de vraag of er wel of geen opname plaats zal vinden en of we volwassen gedoopt moeten zijn om behouden te kunnen worden.
Het komt er nu op aan dat we de Heere Jezus kennen. Dat we weten dat onze zonden door Hem vergeven zijn. Niet omdat Hij er wel voor zal zorgen dat iedereen uiteindelijk bij Hem in de hemel komt, zoals steeds meer mensen die zich christen noemen, beweren. Maar omdat we tot bekering en geloof zijn gekomen en hebben gebroken met ons zondige leven. Het komt er in deze laatste dagen ook op aan dat we heilig en rein leven, en bereid zijn de Heere te ontmoeten bij Zijn komst.

Het komt er tevens op aan Israël te zegenen. De profeet Joël laat duidelijk zien dat Gods oordeel zal rusten op alle volken die Israël dwingen om het land te verdelen. Laten we stoppen Israël onder druk te zetten om nog meer land weg te geven.
Heel mooi staat in 1 Kronieken 12:32 over de kinderen van Issaschar: ‘…die ervaren waren in het verstand van de tijden, om te weten wat Israël doen moest…’ (Statenvertaling). Laten we bidden dat de Heere zulke leiders aan Israël geeft, die verstand hebben van de tijd waarin we leven en die zich afhankelijk weten van de God van Israël.

Gods oordelen gaan over deze wereld. En laat niemand beweren dat God in deze nieuwtestamentische tijd zo vol van liefde is, dat de tijd van Zijn oordelen voorbij is. Vergelijk dan Genesis 18 en 19, waar we lezen over de verwoesting van Sodom en Gomorra maar eens met Openbaring 18 en 19, de verwoesting van Babylon. We lezen daar ongeveer hetzelfde, dat zowel bij Babylon als bij Sodom en Gomorra, de roep van hun zonden tot God in de hemel kwam. Grenzen waren overschreden en Gods oordelen volgden. God is zeer genadig en barmhartig, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Laten we dat nooit vergeten.
Tegelijk worden we als een Daniël geroepen ons voor God te verootmoedigen en onze zonden en de zonden van ons land en ons volk te belijden en God te smeken om ontferming en vergeving.

We leven in spannende tijden, maar ook in deze crisistijd klinkt Gods roepstem tot bekering en terugkeer naar Hem. Het komt er nu op aan ons vertrouwen volledig op de Heere Jezus te stellen en uit te zien naar Zijn komst in heerlijkheid. Wie op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen.

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. TVB zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 december 2023 om 19:34

  De Opname van de gemeente van ondergeschikt belang noemen Dirk, daar schrik ik heel erg van. Het is mijn zalige hoop. In I Tessalonicenzen 4:18 staat zelfs: “Zo dan troost elkaar met deze woorden”.

 2. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2023 om 12:18

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste TVB,
  Het woordje ‘ondergeschikt’ stond daar per abuis. Wel een opmerking, in alle liefde bedoeld: onze zalige hoop is toch de Heere Jezus, om voor altijd bij Hem te zijn, zoals 1 Thessalonicenzen 4:17 zegt. Dan maakt het niet uit wanneer dat gebeurt, bij Zijn komst of aan het einde van ons leven.

 3. Ben Kok zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2023 om 16:45

  Hi Dirk,
  Inderdaad, leven vanuit het volgen van Yeshua:
  Hij is de enige weg tot de Vader, JHWH en dat geldt voor alle mensen, zeker en vooral voor Joden en moslims dienen in te zien, dat de koranAllah totaal wat anders is, dus een afgod.
  Yeshua volgen is: leven zoals Hij, vanuit de Tora, dus de Feesten van JHWH vieren, Bijbels kosher eten, uiteraard de 10 geboden houden en de moraal van Lev. 19 uitleven, dat alles in gehoorzaamheid en uit Zijn kracht.
  Natuurlijk volwassen doop en begrijpen dat Zijn komst nabij is, eenmalig en zonder aparte opname voor de “gemeente” in de zin van de gelovigen van na de opstanding van Yeshua als de “echte gemeente” en de gelovige Joden dan als aparte categorie achterblijven.
  Er is maar 1 God, JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, Hij is Geest en ons verschenen als Yeshua en er is ook maar 1 gemeente, bestaande uit de oprechte gelovigen vanaf Adam/ Eva van voor Israel, van binnen en buiten Israel en al die gelovigen vinden de basis van redding in Yeshua en dienen Hem te volgen, zoals Hij ons voorleefde en leerde.
  Totdat Hij komt, de tekenen des tijds worden steeds duidelijker, moge het spoedig zijn.
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

 4. Gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2023 om 18:18

  Beste Dirk,
  Bij ons in de kerk (NGK) heeft een nieuwe predikant een beroep aangenomen.
  Deze heeft een lijn met (wij de kerk), dus is een groot voorstander van de lhbtq+ beweging.
  Hoezo in diepe slaap… je hebt helemaal gelijk.
  Dit is de kerk vandaag voor een heel groot gedeelte en niets over het profetische woord.

 5. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2023 om 19:57

  Beste Dirk, in mijn bijbel hadden ze in het eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief halverwege, bijgevoegd: De straf voor de heidenen, maar dit heb ik [door Gods genade] veranderd in de straf voor onze moderne theologen, en hun aanhang. Zo ook, hoewel geheel anders: Toen Van Agt zijn tirade hield tegen Israel, zweeg geheel christelijk Nederland, het CDA had toch meer dan 50 zetels. Maar helaas, thans nog maar 5. Wie Israel zegent, zal ook gezegend worden.

 6. Molenaar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2023 om 22:06

  Beste Gerard,

  Dat is de reden dat ik uit die kerk weg ben gegaan, een schande.
  Ben naar de Hervormde gemeente gegaan.
  Deze NGK slaapt heeeeeel diep, helaas.

 7. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2023 om 22:29

  Beste broeder Dirk, de gelijkenis van Matt 25:1-13 die je aanhaalde, daar wordt mijns inziens niet de gemeente mee bedoeld. Die was toen nog een verborgenheid, die pas later door Paulus geopenbaard werd 1 kor 15:51. Met deze gelijkenis wordt bedoeld de tijd net voor JEZUS terugkomst, aan het eind van de grote verdrukking. Die 10 vriendinnen zijn niet de bruid, maar de gasten. Wij de gelovigen en de gestorven gelovigen worden mijns inziens opgenomen voor de grote verdrukking. 1 Kor. 15 vanaf vers 50 en 1 Thes. 4:13-18. Olie is meestal een beeld van de Heilige Geest, hebben we dan een reserve Heilige Geest? De roep vrede vrede komt pas als de antichrist een vredeverbond sluit met Israël in de eerste 3,5 jaar van de grote verdrukking. Het profetisch woord gaat over Israël, niet over de gemeente, anders kom je in de vervangingstheologie terecht.

 8. Bert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2023 om 22:42

  Mee eens Gerard

 9. Harry zegt:
  Geplaatst op zondag 3 december 2023 om 10:54

  Beste Nico,

  Ik denk dat Matt 25:1-13 wel over de opname van de Gemeente gaat.

 10. Bram zegt:
  Geplaatst op zondag 3 december 2023 om 11:22

  Volledig eens met Nico en TVB!
  Gods zegen allen

 11. Lois zegt:
  Geplaatst op zondag 3 december 2023 om 18:02

  Elke avond kun je van 6 tot 8 uur meebidden via telegram met Jennifer Guetta vanuit Galilea totdat de oorlog over is, heel boeiend hoe God inzichten geeft. Hij laat zich horen, juist als je bidt. Hij is machtig, hoe Hij ons bemoedigt, Hij Die Israel zo hoog heeft staan. Naast Israel heeft ook ons land intens gebed nodig!

 12. Pieter zegt:
  Geplaatst op zondag 3 december 2023 om 21:07

  Iedereen die Gods woord verkondigt, moet beginnen de laatste pagina van de Bijbel te lezen waar staat:
  Openbaring 22:18 en 19 – Indien wij wij aan de woorden van deze profetie iets toevoegen, dat alle plagen in dit boek beschreven over hem zal komen, maar! wat veel erger is! als wij er er iets vanaf houden, God zijn deel zal afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad welke in dit boek beschreven zijn.

 13. Anna zegt:
  Geplaatst op zondag 3 december 2023 om 22:54

  Lieve mensen laat u niet misleiden, door een stuk welvaartstheologie.
  Bij geen enkele oude theoloog, ook niet bij Luther en Calvijn, hoor je spreken over “de opname”, dit is uit Amerika “komen overwaaien”, als een stuk welvaartstheologie.
  En is één grote misleiding. ❗️Feel Good theologie.❗️
  1 Thes 4: 14 t/m 18 wijst ons op de wederkomst van de Heere, en op dat moment zullen eerst de graven opengaan, en wij die levend overblijven, zullen de ontslapenen beslist niet voorgaan…… (dus geen opname vooraf, maar pas op het moment van de komst van de Heere Jezus). Dan zullen eerst de doden opstaan, en wij, de levenden die de Heere kennen, zullen in een punt van de tijd veranderen van een sterfelijk lichaam in een onsterfelijk lichaam: en zullen wij met hen (de opgestanen) HEM TEGEMOED GAAN IN DE LUCHT… IN DE LUCHT… Dus niet in de hemel maar in de lucht opgenomen worden, om daarna achter Jezus aan terug te keren naar de aarde waar de maaltijd des Heeren op de Sionsberg gehouden zal worden… en zullen wij altijd bij de HEERE zijn. Hier op aarde, bij de HEERE zijn, en dan begint het tijdperk van vrede en gerechtigheid… Dat Jezus zal regeren als koning hier op aarde… En wij zullen deel uitmaken van dit komende koninkrijk. Dit is de enige keer dat de Bijbel over een tijdperk spreekt, 1000 jaar. ❗️Laat u niet misleiden.❗️ De wederkomst van Jezus is dichtbij, let op de tekenen in de huidige tijd. Let op Israël, dat is Gods oogappel waardoor dit alles geopenbaard zal gaan worden.
  Voordat die maaltijd hier op aarde op de Olijfberg zal gaan plaatsvinden, zal Jezus zich bekend maken aan ZIJN BROEDEREN, DE JODEN. Net als Jozef, die stuurde ook alle Egyptenaren weg alvorens hij zich bekend maakte aan zijn broeders.
  En daarom is er een tegemoed gaan in de lucht, maar beslist geen opname vooraf.
  Wij zullen de grote verdrukkingen die nu op ons afkomen, moeten doorstaan. Wees gewaarschuwd, blijf standvastig.

 14. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 3 december 2023 om 23:48

  Dat we met smeking en geween tot de Heere vluchten, dat er door alle oordelen heen toch maar een weg is, tot wie anders heen? Tot de Heere alleen, het is nog het heden der genade. Alle vermoeiden, belasten en beladenen, de Heere is er en Hij weet van alles wat er nu allemaal gebeurt. Het is al voorzegd, deze zware tijden zullen aanbreken en er al zijn. Zie op mij, in gunst van boven, wees ons toch genadig. En zj komen aan door het Goddelijk licht geleid. Houd aan, grijpt moe, Hij is het Die roept, uit de benauwdheid zal Ik raad geven, Mijn oog zal op u zijn.

 15. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 4 december 2023 om 11:24

  Sjalom Dirk en anderen,

  Je haalt de gelijkenis van de 10 meisjes aan. Er was geen sprake van reserveolie zoals die door velen wordt aanvaard. Het ging om de zuivere olie die een lange voorbereidingstijd heeft. Deze olie walmt niet als die gebruikt zou worden. Dat was de intentie van de gelijkenis: zuiverheid in in de hoogste graad. Dat gaf ook aan hoe betrokken de uitgenodigde meisjes waren. De helft deed maar wat en het andere deel was serieus bezig om zich voor te bereiden.

  Hoe zou de tabernakel eruit hebben gezien zonder zuivere olie? Na enkele jaren totaal zwartgeblakerd van de walm van de onzuivere olie. Dat brengt mij direct op het tweede, nu zeer actuele deel: over enkele dagen vieren wij Joden het Chanoekafeest. Wij herdenken dan het feit van de overwinning op de Grieken die ons het leven zuur maakten en onze Joodse gebruiken wilden vernietigen. Velen kennen het wonder van Chanoeka. Door alle eeuwen heen was het Chanoekalicht gericht vanuit de Joodse huizen naar de buitenwereld te stralen. Daarmee waren wij symbolisch gezien een licht voor de wereld. Dit jaar is het voor heel veel Joden haast niet meer mogelijk om dat licht te laten schijnen. Het lijkt wel of de Eeuwige laat zeggen aan de volkeren: dajenoe (het is genoeg geweest). Nu is de tijd aangebroken dat de oordelen los gaan barsten over deze wereld. Let eens op de enorme hoeveelheden hagelstenen de laatste maanden in het Midden-Oosten. Velen zullen dit afdoen als een natuurverschijnsel vanwege het klimaat enzovoort. Daarmee gaan zij voorbij aan de Eeuwige bij wie het niet uit de hand loopt en ons in alles waarschuwt.

  De Messiaanse Joodse visie staat haaks “op de opname die door zoveel evangelische christenen wordt gepredikt”. In bepaalde kerken is er zelfs een preekverbod op het 1000 jarig vrederijk. Hoezo dat verbod? Mag onze eigen Joodse Messias dan niet op de troon van vader David zitten?
  Nog een bemoediging voor medebidders: heel veel wordt er door het IDF gebeden voordat men ten strijde trekt. Dit valt op ook onder mijn seculiere Joodse landgenoten.

 16. Boudewijn W zegt:
  Geplaatst op maandag 4 december 2023 om 11:43

  Reactie op Anna,
  M.i. is hetgeen je schrijft niet juist en is dit een misleiding. Het is niet mijn bedoeling om hier een discussie over aan te gaan. Maar dit wil ik wel gezegd hebben.
  Maar Jezus verlost ons VAN de komende toorn ( 1 Thessalonicenzen 9-10)
  Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren VOOR het uur van de verzoeking. De belofte van Jezus, De Bruidegom, is dat Hij Zijn Gemeente zal verlossen VAN de komende toorn. Dus niet TOT of zelfs DOOR de komende toorn wij zullen bewaard worden VOOR “het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal”.
  Wanneer de zeven jaar van verdrukking voorbij zijn, breekt de tijd aan dat Jezus terug keert naar de aarde. Voor sommige christenen is het zo moeilijk om te accepteren dat het grootste deel van het boek Openbaring, inclusief de zeven jaar van de verdrukking, niets met de Gemeente te maken heeft.
  Wat is het doel van de verdrukking: 1. Israel voorbereiden op Zijn Messias. 2. De verdrukking zal een einde maken aan de tijden van de heidenen. 3. De verdrukking zal een straf zijn voor de mensheid vanwege de zonden.

 17. Janny hor0 zegt:
  Geplaatst op maandag 4 december 2023 om 14:55

  Sjalom
  Men spreekt van een twee Staten oplossing
  Ik heb daar geen goed gevoel over, Israel komt dan nog meer in het nauw
  Het past ook niet bij het profetisch perspectief
  Buren die dit land en de bewoners haten moeten niet beloond worden.
  Het is een geestelijke strijd,
  Men vindt nu de Joden agressief reageren, maar ze weten niet dat Israel belaagd wordt vanuit het noorden en het zuiden met raketten
  Omdat men dit alleen laat zien,

  De zoon van een van de leiders van Hamas is christen en die waarschuwt ons ook.
  Het is hun doel dat het westen zo reageert.
  Toch heb ik hoop
  HIJ IS DE HEER VAN DE LEGERSCHAREN, EN LAAT NIET MET ZICH SPOTTEN.
  DANK VOOR DE GEBEDEN.

 18. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 4 december 2023 om 16:28

  Dirk. Ik ben het helemaal eens met Anna. Dit zeg ik al jaren, maar niemand gelooft me.
  Ook hier heb ik het al een paar keer geschreven, maar kreeg rare reacties en ben er dus maar mee opgehouden. (Niet van jou hoor)

 19. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 december 2023 om 10:13

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste mensen,

  Ik wil altijd voorkomen dat er een discussie ontstaat over de opname van de gemeente, de doop, de feesten, het vieren van de sabbat etc. Nu is dit toch weer gebeurd. Helaas. Deze thema’s zijn voor sommigen heel belangrijk, maar op deze website geeft dit teveel verdeeldheid. Daarom zal ik nieuwe reacties over deze thema’s niet langer plaatsen. Hopelijk hebt u hier begrip voor, het is niet geestelijk opbouwend als het verdeeldheid veroorzaakt.

 20. Frank zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 december 2023 om 14:15

  Geachte Dirk en allen die hun bijdrage hebben geleverd, veel dank. (Re: Troost mijn volk – de uitleg over de olie was heel leerzaam.)
  Het kan haast niet anders of wij gaan heel zware tijden tegemoet. Door de tekenen van de terugkeer van het Joodse volk en door de oorlogen die hun vijanden tegen hen voeren; en doordat wij de Schepping, door de Vader verordonneerd en door middel van de Heere Jezus tot stand gebracht (Joh. 1) als gave van Hem hebben veracht en nog steeds grootscheeps vernietigen. Wij hebben de matigheid in alles niet betracht. De natuur, in handen van G-d, slaat terug, bijvoorbeeld door de opwarming van het klimaat.

  Drie dingen:
  Laten wij proberen heilig en rein voor G-ds aangezicht te leven. Dat is van zulk een groot belang ! (Er zijn helaas vele dagen dat mij dat niet lukt. Ik weet dan ook niet of mijn zonden vergeven zijn.) Vast, en scheur uw hart, staat er in Joël 2 (HSV). Tegelijkertijd is het ook een opdracht om dankbaar te zijn en zelfs vrolijk over alles wat G-d geeft! Moeilijk hoor.

  Verder: laten wij ten koste van alles de waarheid zoeken. Lees de Bijbel, maar óók wat de wetenschappen ons bieden. Wat de literatuur ons biedt (niet de godslasterlijke rommel natuurlijk). De Bijbel is ons vaste richtsnoer. Maar wie de Bijbel in álles létterlijk neemt komt met zichzelf in de knoop. Misschien verscheurt dat ons hart, onze zekerheden. Maar: ten koste van alles. Wat baat het ons, als wij ons verstand afgrendelen?

  Ten slotte: heb uw vijand lief, staat er geschreven. Óók het onschuldige deel van het Palestijnse volk, waarvoor wij moeten bidden, maar dát is niet de vijand, de vijand is Hamas met zijn wandaden … dat vereist een bovennatuurlijke liefde, een G-ddelijke liefde, dat mag alleen G-d van mensen vragen, ik niet.

 21. Gerhardus zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 december 2023 om 10:00

  Beste Frank,
  Want het bloed van Jezus Christus reinigt ons van ALLE zonden. 1Joh. 1:7

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden