Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Christus alleen! (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 december 2023, 11:00 door Dirk A A

Altijd moet de Heere Jezus Christus centraal staan. In ons leven, ons spreken, ons schrijven. Dat wordt mij steeds duidelijker. Als ik spreek of schrijf over de eindtijd, wil ik Christus centraal stellen. Als het gaat over Israel, moet Christus centraal staan. Altijd. Niet de eindtijd, niet Israel, niet de Heilige Geest of wie of wat dan ook, maar Hij. Christus alleen. Zoals Mattheus 17:8 het zegt: ‘Zij zagen niemand dan Jezus alleen.’ En wie de Zoon eert, eert ook de Vader.

Te snel verliezen wij de Heere Jezus uit het oog. Terwijl Hij, als we Hem door genade mogen kennen en liefhebben, zo onze eer, glorie en aandacht waard is. Op tal van plaatsen in de Bijbel worden we ook opgeroepen onze aandacht op Hem te vestigen. Dat bewaart ons voor afdwalingen, voor het volgen van dwaalleraren, voor zonden. Enkele Bijbelverzen ter illustratie.

1 Korinthe 2:2 – ‘…want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd.’
Kolossenzen 3:1 – ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.’
Kolossenzen 3:2 – ‘Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn…’

Hebreeën 2:9 – ‘…maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond…’
Hebreeën 12:2 – ‘…terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.’
Hebreeën 12:3 – ‘Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.’

Ik kom telkens weer mensen tegen die zo bezig zijn met de eindtijd, met Israel, met de Heilige Geest, met de doop, de opname, met tekenen en wonderen en vult u maar verder in, dat ze het zicht op de Heere Jezus kwijt dreigen te raken. Nooit mag dat gebeuren. Hij moet centraal staan, altijd. Het gaat om Hem, om de eer en de glorie van Zijn grote Naam.

Je hebt zelfs profetische websites, waar bepaalde zogenaamde profeten centraal staan en hun voorspellingen. Begrijp me goed, ik geloof zeker dat de Heere vandaag spreekt, door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Jazeker. Laten we dat nooit ontkennen.
Maar sommige christenen zijn alleen maar bezig met profetieën. Ik heb wel eens een poosje sommige van zulke websites gevolgd, maar het voelde niet goed. Veel profetieën waren heel algemeen – er wordt dan gesproken over nieuwe tijden, nieuwe seizoenen – anderen waren concreter, maar er gebeurde niet wat er werd voorzegd.

De focus ligt in deze kringen vaak niet op de Heere Jezus, maar op tekenen en wonderen, op het aanbidden van engelen, het zogenaamde vallen in de geest, het verschijnen van goudstof…
En het trieste is dat bij nogal wat van deze profeten de liefde voor geld en goed groter is dat de liefde voor God en voor de Heere Jezus. Bepaalde voorspoedpredikers vliegen de wereld rond in hun eigen vliegtuig en bezitten superdure villa’s en limo’s, terwijl ze geld proberen af te troggelen van arme gelovigen, door een beroep te doen op hun emoties: ‘Zaai je gift in deze bediening en de Heere zal je zegenen.’ Het is manipulatie.

1 Johannes 4:1 roept ons op alle geesten te toetsen of ze uit God zijn, omdat veel valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
In vers 3 wordt daar gezegd: ‘… en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.’

Bij het woord antichrist denken wij snel aan anti, tegen… tegen Christus. Maar het is zuiverder om te denken aan: …in de plaats van Christus… De geest van de antichrist trekt ons weg van Christus, richt onze aandacht op iets anders, een mens, een dwaalleer.
Dit kan zo subtiel gaan dat we het niet eens in de gaten hebben. De beste remedie hiertegen is om voor 100 procent gericht te zijn op de Heere Jezus. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Vul je gedachten met Hem, verheug je in Hem. Lees in Zijn Woord, bid zonder ophouden.

Onze aandacht wordt ook afgetrokken van Christus als Hij niet centraal staat in de verkondiging, maar wanneer er een politiek correct of sociaal evangelie wordt verkondigd, van lief en aardig zijn voor elkaar en voor de natuur. Of wanneer de preek niet veel meer is dan een pastoraal praatje.
Christus kan ook van ons weggehouden worden, wanneer Hij als vrijwel onbereikbaar wordt voorgesteld, en slechts beschikbaar is voor een enkeling in de gemeente die ertoe uitverkoren is.

Ik hou van Israel, ik spreek en schrijf over Israel en over de eindtijd, ik voel me zeer betrokken bij Israel, zeker nu Israel in zo’n crisis verkeert, maar we kunnen zo vol zijn van Israel dat we voorbijgaan aan de God van Israel en aan de Heere Jezus. Laten we daar alert op zijn. Het gaat ten diepste niet om Israel of om het Joodse volk, maar om de eer en de glorie van Gods grote Naam. Ezechiël 36:22 en 23 zeggen het zo treffend: ‘Zeg daarom tegen het huis van Israel: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israel, maar om Mijn heilige Naam … Ik zal Mijn grote Naam heiligen…’
Bid dan ook om de bekering van Israel, dat ze Messias mogen gaan zien in al Zijn schoonheid en heerlijkheid.

Onze aardsgezindheid is zo vaak een verhindering om binnen te gaan in Gods tegenwoordigheid. Als de stormwinden om u heen woeden, vlucht naar de Heere Jezus toe. Bij Hem bent u veilig.
‘U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God’ (Kolossenzen 3:3). Wat een rijkdom! Onze oude, zondige mens is gestorven vanaf het moment dat we wederom geboren werden en tot geloof in de Heere Jezus kwamen. Vanaf dat moment is ons leven met Christus verborgen in God. Degenen die op Hem vertrouwen, zijn veilig. Voor eeuwig.
Psalm 91:1 zegt zo mooi: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’ Wat een troost, wat een bemoediging!

Ik wil u aansporen de dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus is, Die zit aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn (Kolossenzen 3:1 en 2).
Word je dan niet wereldvreemd? O nee. Maar alleen zo hou je het vol in deze tijd. Alleen zo kun je jezelf heilig en onbesmet bewaren in deze wereld (Jakobus 1:27b). Gericht op de Heere Jezus Christus, Die we zo lief hebben, omdat Hij ons eerst liefhad (1 Johannes 4:19). Als pelgrims, als vreemdelingen, zijn we onderweg naar het hemelse vaderland (Hebreeën 11:16).

En de dag komt dat de hemel open zal gaan en Hij, onze Heere Jezus Christus, geopenbaard zal worden, zegt Kolossenzen 3:4. En, o wonder, dan zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid! Wat een dag zal dat zijn! Maranatha!

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2023 om 19:52

  Amen. 200% mee eens.

 2. Ingrid zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 december 2023 om 20:14

  Amen!

 3. Sophie zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2023 om 7:02

  Amen!

 4. Lenneke zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2023 om 7:47

  Amen!

 5. Wim Vlak zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2023 om 11:23

  De Tenach begint al met de eerste letter Beth = 2, we leven in die twee-heid. Geen gelijk spel, maar: òf winnen òf verliezen. Winnen met Jezus als de Alef en de Thaw, Die in het midden staat van Gen. 1:1.
  De 7 woorden. 7 komt van de stam sava = vol zijn (volmaakt zijn). In Deut. 29:29 staat niet: de verborgen en de geopenbaarde dingen, maar: de Verborgene(n): hannistārōt en de Geopenbaarde: wehanniglōt = Jezus. En Jezus zegt daarom in Joh. 14:21, 22 “Ik zal Mijzelf aan hem (de rechtvaardige die uit het geloof leeft), openbaren!!
  Ook in het doorgeven van het e-mailadres, horen we niet meer: “Apenstaartje” maar “ATh” (uitspraak: ETH). JEZUS IN ONS MIDDEN! AMEN. In die grote verborgenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zag Jezus, nog bij de Vader: satan als een bliksem op de aarde vallen, de misleider, de leugenaar, de moordenaar… Vandaag zegt Jezus nog: Maar IK ben gekomen opdat zij het (eeuwig) leven hebben! zie Johannes 10.

 6. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2023 om 12:47

  Amen

 7. Hubee zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2023 om 15:18

  Amen, blijf bidden.

 8. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 10 december 2023 om 19:23

  Christus centraal, zo ook in Israel. Hij zeg: ‘Daar wil Ik wonen, te midden van Mijn eigen uitverkoren volk. En wij als Christenen uit de heidenen, mogen Jezus volgen. Wandel maar stillekens achter Hem aan, maar let op! Als heel de wereld zich met Israel gaat bemoeien, ja, het tracht van de kaart te vegen, zullen wij als Christenen onze stem toch moeten laten horen. Hoe? Al was het maar door te stoppen met geld sturen naar al die Hamas gezinde organisaties, zoals Het Rode Kruis en de Wereldraad en onvoorwaardelijke steun geven aan Israel, hun leiders, het leger, zodat ze niet alleen Hamas maar ook de VN en heel Europa naakt ten toon kunnen stellen.

 9. Mathilde zegt:
  Geplaatst op maandag 11 december 2023 om 10:38

  Amen, Christus alleen! Daar staat of valt alles mee, Dirk, inderdaad. Dank voor je aansporing onze levensreis door Hem, onze grote Gids, te laten leiden, en niemand anders..!
  De Galatenbrief las ik vanmorgen, heerlijke bevestiging wie wij mogen zijn als Gods kinderen, door Jezus’ Geest Die in ons woont. Met hart en ziel wil ik onze hemelse Vader, Zoon en Geest gehoorzamen, Hem liefhebben en Hem bekend maken, glorie aan de Schepper van hemel en aarde, de God van Israel!

 10. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 11 december 2023 om 15:33

  Het draait echt allemaal om de God van Israël, dat we in Hem geborgen mogen zijn.
  Dat is het allerbelangrijkste. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand, niet uit enige verdienste. Genade door het bloed van Christus.

 11. Pieter zegt:
  Geplaatst op maandag 11 december 2023 om 17:19

  Beste Dirk, natuurlijk moet Jezus centraal staan, maar daar hebben we juist wel de Heilige Geest voor nodig. Juist de discipelen zijn voor mij een duidelijk voorbeeld: ze hebben met Jezus alles meegemaakt, ze waren erbij toen blinden weer konden zien en doven weer konden horen, melaatsen genezen werden. Ze waren erbij toen Lazarus uit het graf opstond en al de andere wonderen die Hij deed, ook waren ze bij de gevangenneming. En ze hebben Hem na de kruisiging weer levend gezien en dan zou je toch zeggen: dit gingen ze overal vertellen, maar er gebeurde helemaal niets. Maar toen de Heilige Geest werd uit gestort bij de discipelen en de toehoorders, toen kregen ze vrijmoedigheid en 3000 mensen kwamen tot geloof. Dus zonder de Heilige Geest is het onmogelijk om in Hem te geloven, daarom is het zo belangrijk om te bidden voor diegenen die Gods woord brengen, dat ze vol mogen worden van de Heilige Geest, maar ook dat de Heilige Geest werkt bij de toehoorders.

 12. Gjalt zegt:
  Geplaatst op maandag 11 december 2023 om 17:29

  Prachtig verwoord, Dirk, helemaal mee eens!

 13. otto zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 december 2023 om 20:14

  Dirk bedankt, dit had ik net even nodig!!

 14. Esther zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 december 2023 om 0:36

  Dirk, dank je voor dit kostbaar schrijven. Daar kan ik alleen Amen op zeggen.

  Otto (13), u zegt wat ik ook nodig had.

  Ik begrijp dat velen veel met Israël bezig zijn.
  Ik persoonlijk vind het heerlijk dat een ieder in Christus Jezus, het Israël Gods is, zoals ik lees in de Bijbel..
  Eerst de Jood dan de Griek, in Jezus alleen komt alles samen en wordt het één.
  Géén scheidsmuur meer.

  Vaders vrede en genade door de Heere Jezus.
  Voor Dirk en zijn gezin, en voor jullie allen.

  Esther.

 15. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 december 2023 om 11:26

  Sjalom Dirk en anderen,

  Het is volkomen juist dat de Messias centraal komt te staan. Yeshua verklaart: Ik en de Vader zijn Een. Dat statement gaf Hij af aan mijn volksgenoten van die dagen. Deze uitspraak is nog steeds rechtsgeldig.

  Daarom is het intriest voor de Turkse parlementariër die in zeer grove bewoordingen de toorn van allah uitsprak over Israël. Enkele seconden later zakte de man neer door een hartaanval. Bijzonder.

  Met zijn woorden raakte hij Israël, G’ds oogappel aan. De Eeuwige laat niet met zich spotten. Het leert mij (ons) ook om uiterst voorzichtig om te gaan met de keuze van woorden. Een tegenstander van Israël is uitgeschakeld en toch kan ik mij daarin niet verheugen. Het is een schepsel die verantwoording moet afleggen voor de Eeuwige. Zo kan het ook ons overkomen als er te vlug en ondoordacht een uitspraak wordt gedaan. Maar ook bewuste uitspraken worden gewogen door de Eeuwige.

  Moge al onze uitspraken en bemoedigingen zodanig zijn dat juist onze Messias Yeshua geëerd wordt.

 16. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 december 2023 om 21:32

  Christus zal centraal staan in ons leven. Zo is dat en zo is het (God zij dank) nu al weer 7 jaar in mijn leven. Ik heb een hekel aan zonde, aan de geest van de wereld, en aan alles wat niet bij God en Jezus passen. Hem dien ik met mijn geest en ik zoek Hem en mijn vlees houd ik voor gekruisigd.
  Tegelijkertijd kan ik dan ontspannen leven en alhoewel ik er dagelijks mee bezig ben, hoef ik niet persé de naam van Jezus / Christus plichtmatig te noemen!

 17. Aryanne zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2023 om 0:25

  Amen!

 18. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 januari 2024 om 23:06

  Beste Dirk,

  Christus centraal stellen in de woordverkondiging was mij vorig jaar als raad meegegeven bij het schrijven van preken. En ik wist meteen, dat de Bijbelleraar gelijk had, want de mens praat liever over zichzelf en zijn ervaringen maar niet over de Heere Jezus. De oude mens vindt zichzelf belangrijker dan de Waarheid (= Jezus Christus; vgl Johannes 14:6).

  Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden