Christus alleen!

Altijd moet de Heere Jezus Christus centraal staan. In ons leven, ons spreken, ons schrijven. Dat wordt mij steeds duidelijker. Als ik spreek of schrijf over de eindtijd, wil ik Christus centraal stellen. Als het gaat over Israel, moet Christus centraal staan. Altijd. Niet de eindtijd, niet Israel, niet de Heilige Geest of wie of wat dan ook, maar Hij. Christus alleen. Zoals Mattheus 17:8 het zegt: ‘Zij zagen niemand dan Jezus alleen.’ En wie de Zoon eert, eert ook de Vader.

Te snel verliezen wij de Heere Jezus uit het oog. Terwijl Hij, als we Hem door genade mogen kennen en liefhebben, zo onze eer, glorie en aandacht waard is. Op tal van plaatsen in de Bijbel worden we ook opgeroepen onze aandacht op Hem te vestigen. Dat bewaart ons voor afdwalingen, voor het volgen van dwaalleraren, voor zonden. Enkele Bijbelverzen ter illustratie.

1 Korinthe 2:2 – ‘…want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd.’
Kolossenzen 3:1 – ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.’
Kolossenzen 3:2 – ‘Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn…’

Hebreeën 2:9 – ‘…maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond…’
Hebreeën 12:2 – ‘…terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.’
Hebreeën 12:3 – ‘Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.’

Ik kom telkens weer mensen tegen die zo bezig zijn met de eindtijd, met Israel, met de Heilige Geest, met de doop, de opname, met tekenen en wonderen en vult u maar verder in, dat ze het zicht op de Heere Jezus kwijt dreigen te raken. Nooit mag dat gebeuren. Hij moet centraal staan, altijd. Het gaat om Hem, om de eer en de glorie van Zijn grote Naam.

Je hebt zelfs profetische websites, waar bepaalde zogenaamde profeten centraal staan en hun voorspellingen. Begrijp me goed, ik geloof zeker dat de Heere vandaag spreekt, door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Jazeker. Laten we dat nooit ontkennen.
Maar sommige christenen zijn alleen maar bezig met profetieën. Ik heb wel eens een poosje sommige van zulke websites gevolgd, maar het voelde niet goed. Veel profetieën waren heel algemeen – er wordt dan gesproken over nieuwe tijden, nieuwe seizoenen – anderen waren concreter, maar er gebeurde niet wat er werd voorzegd.

De focus ligt in deze kringen vaak niet op de Heere Jezus, maar op tekenen en wonderen, op het aanbidden van engelen, het zogenaamde vallen in de geest, het verschijnen van goudstof…
En het trieste is dat bij nogal wat van deze profeten de liefde voor geld en goed groter is dat de liefde voor God en voor de Heere Jezus. Bepaalde voorspoedpredikers vliegen de wereld rond in hun eigen vliegtuig en bezitten superdure villa’s en limo’s, terwijl ze geld proberen af te troggelen van arme gelovigen, door een beroep te doen op hun emoties: ‘Zaai je gift in deze bediening en de Heere zal je zegenen.’ Het is manipulatie.

1 Johannes 4:1 roept ons op alle geesten te toetsen of ze uit God zijn, omdat veel valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
In vers 3 wordt daar gezegd: ‘… en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.’

Bij het woord antichrist denken wij snel aan anti, tegen… tegen Christus. Maar het is zuiverder om te denken aan: …in de plaats van Christus… De geest van de antichrist trekt ons weg van Christus, richt onze aandacht op iets anders, een mens, een dwaalleer.
Dit kan zo subtiel gaan dat we het niet eens in de gaten hebben. De beste remedie hiertegen is om voor 100 procent gericht te zijn op de Heere Jezus. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Vul je gedachten met Hem, verheug je in Hem. Lees in Zijn Woord, bid zonder ophouden.

Onze aandacht wordt ook afgetrokken van Christus als Hij niet centraal staat in de verkondiging, maar wanneer er een politiek correct of sociaal evangelie wordt verkondigd, van lief en aardig zijn voor elkaar en voor de natuur. Of wanneer de preek niet veel meer is dan een pastoraal praatje.
Christus kan ook van ons weggehouden worden, wanneer Hij als vrijwel onbereikbaar wordt voorgesteld, en slechts beschikbaar is voor een enkeling in de gemeente die ertoe uitverkoren is.

Ik hou van Israel, ik spreek en schrijf over Israel en over de eindtijd, ik voel me zeer betrokken bij Israel, zeker nu Israel in zo’n crisis verkeert, maar we kunnen zo vol zijn van Israel dat we voorbijgaan aan de God van Israel en aan de Heere Jezus. Laten we daar alert op zijn. Het gaat ten diepste niet om Israel of om het Joodse volk, maar om de eer en de glorie van Gods grote Naam. Ezechiël 36:22 en 23 zeggen het zo treffend: ‘Zeg daarom tegen het huis van Israel: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israel, maar om Mijn heilige Naam … Ik zal Mijn grote Naam heiligen…’
Bid dan ook om de bekering van Israel, dat ze Messias mogen gaan zien in al Zijn schoonheid en heerlijkheid.

Onze aardsgezindheid is zo vaak een verhindering om binnen te gaan in Gods tegenwoordigheid. Als de stormwinden om u heen woeden, vlucht naar de Heere Jezus toe. Bij Hem bent u veilig.
‘U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God’ (Kolossenzen 3:3). Wat een rijkdom! Onze oude, zondige mens is gestorven vanaf het moment dat we wederom geboren werden en tot geloof in de Heere Jezus kwamen. Vanaf dat moment is ons leven met Christus verborgen in God. Degenen die op Hem vertrouwen, zijn veilig. Voor eeuwig.
Psalm 91:1 zegt zo mooi: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’ Wat een troost, wat een bemoediging!

Ik wil u aansporen de dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus is, Die zit aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn (Kolossenzen 3:1 en 2).
Word je dan niet wereldvreemd? O nee. Maar alleen zo hou je het vol in deze tijd. Alleen zo kun je jezelf heilig en onbesmet bewaren in deze wereld (Jakobus 1:27b). Gericht op de Heere Jezus Christus, Die we zo lief hebben, omdat Hij ons eerst liefhad (1 Johannes 4:19). Als pelgrims, als vreemdelingen, zijn we onderweg naar het hemelse vaderland (Hebreeën 11:16).

En de dag komt dat de hemel open zal gaan en Hij, onze Heere Jezus Christus, geopenbaard zal worden, zegt Kolossenzen 3:4. En, o wonder, dan zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid! Wat een dag zal dat zijn! Maranatha!

Dirk van Genderen