Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een wonder tijdens Kerst (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 december 2023, 13:57 door Dirk A A

Het klinkt als een geweldige jubel in Titus 2:11 – ‘De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen…’ Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (Johannes 3:16). De Heere Jezus is gekomen naar deze aarde, als mens, hoewel Hij God bleef. Om ons te redden. We herdenken het tijdens deze kerstdagen opnieuw.

Als ik over Kerst schrijf of spreek, krijg ik altijd boze reacties van mensen, die vinden dat Kerst een heidens feest is, dat volstrekt on-Bijbels is. Ik hoop dat u nog even doorleest, voordat u weer een verontwaardigde reactie stuurt.

De Heere Jezus kwam naar deze aarde, om u, om jou, om mij te redden. Wat een liefde! Wat een genade! Hij gaf Zijn leven op Golgotha, stortte Zijn bloed, dat ons reinigt van alle zonde (1 Johannes 1:7). Hij stond op uit de dood, Hij leeft, en Zijn wederkomst vanuit de hemel naar deze aarde is aanstaande, voor de herstelling van alle dingen (Handelingen 3:21).

Kerstfeest vieren wij op 25 en 26 december. Is het verkeerd om dan de geboorte van de Heere Jezus te vieren? Is het verkeerd een kerstboom, een kerststukje of kaarsen in huis te hebben? Verbiedt de Bijbel dit?

Er is geen bewijs dat de eerste christenen de geboorde van de Heere Jezus al hebben gevierd. En het is tamelijk zeker dat de Heere Jezus inderdaad niet op 25 of 26 december is geboren. Het is aannemelijker dat Hij in september of oktober is geboren, wellicht tijdens de viering van het Loofhuttenfeest.
Johannes 1:14 zou daarheen kunnen verwijzen met de woorden: ‘Het Woord heeft onder ons gewoond’; letterlijk: getabernakeld. Vandaar ook dat veel Messiasbelijdende Joden de geboorte van de Heere Jezus, die zij Jesjoea noemen, tijdens het Loofhuttenfeest vieren.

We lezen nergens in de Bijbel dat we het kerstfeest moeten vieren. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het fout is om het wel te doen. De komst van de Heere Jezus is immers een uiterst belangrijke gebeurtenis. Diverse gedeelten in de Bijbel zijn eraan gewijd. Belangrijk is wel dat in onze kerstvieringen de Heere Jezus centraal staat.

Het klopt dat 25 december een heidense feestdag was. Maar dat betekent nog niet dat het kerstfeest daarom een heidens feest is.
De bekende en enige tijd geleden overleden theoloog R.C. Sproul merkte eens op: ‘Op 25 december was er in het Romeinse rijk een heidense feestdag, die was verbonden met de mysteriegodsdiensten. De christenen wilden niet aan die heidense feestdag deelnemen en zeiden: ‘Als alle anderen dit heidense feest vieren, laten wij dan onze eigen feestdag gaan vieren op deze datum. We gaan het allerbelangrijkste in ons leven vieren, de menswording van God, de geboorte van Jezus Christus. Zo werd dit de tijd van vreugdevolle bijeenkomsten, van viering en van aanbidding van onze God en Koning.’

En de kerstboom dan? En de kaarsen en de lichtjes? Heeft dat wel iets met de geboorte van de Heere Jezus te maken? Toch zit er ook wel een mooie gedachte in, van licht dat schijnt in de duisternis. De Heere Jezus is immers het Licht. Hij brengt licht in de duisternis, ook in ons leven als we Hem mogen kennen, ‘opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld’ (Filippenzen 2:15).

En Jeremia 10:3 en 4 dan, vraagt iemand misschien, waar staat: ‘Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig: het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl. Met zilver en goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen.’

Wellicht zijn deze verzen van toepassing op de verering van de eik tijdens de midwinterfeesten door de oude Germanen, een gebruik wat trouwens ook al eeuwen eerder in andere volken plaatsvond.
Maar ik geloof niet dat je deze Bijbelverzen kunt gebruiken om de kerstboom mee te veroordelen, simpelweg omdat de kerstboom niet wordt vereerd als een afgod. Laat ieder voor zichzelf en voor Gods aangezicht beslissen wat hij doet en leg uw beslissing niet aan anderen op. Let er wel op dat altijd de Heere Jezus centraal zal staan, of we nu wel een kerstboom in huis hebben – wellicht voor de gezelligheid – of als we er geen hebben.

Een kerkelijk verslag vermeldt dat in 1539 in de Kathedraal van Straatsburg een kerstboom werd opgezet. In de daaropvolgende eeuw werden ook in woningen kerstbomen geplaatst.

Wellicht is de kerstboom breder in zwang gekomen in Duitsland aan het eind van de zestiende eeuw, kort na de Reformatie, als versiering in huis, maar zeker niet als boom om te vereren. In de negentiende eeuw heeft het Réveil een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van de kerstboom.
Al zou het zo zijn dat het alleen om de kerstboom gaat, als dat de kern van het kerstfeest zou zijn, dan kan de kerstboom beter het huis uit. Nooit mag er iets anders komen in de plaats van de Heere Jezus.

Elke dag is een dag die de Heere ons geeft. Wat kan er dan op tegen zijn om op 25 december de komst van de Heere Jezus te vieren? En juist omdat deze dag wereldwijd bekend is, kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om juist rond de kerstdagen het Evangelie te verkondigen aan al die mensen die er juist dan voor open staan. Die wellicht alleen rond de kerstdagen een kerstsamenkomst of een kerstdienst bezoeken. Ik heb in mijn leven al zoveel verhalen gehoord van mensen die juist in deze tijd van het jaar tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen.

Ik denk aan de Engelse zendeling/evangelist Rees Howells. Hij wist dat de Heere hem riep om voorbede te doen voor de meest zondige mens in het dorp waar hij leefde. Dat was in het voorjaar. Howells had de overtuiging dat die persoon voor de Kerst nog tot geloof zou komen.
Hij begon voor hem te bidden, één dag, de volgende dag, aanhoudend en intensief. Tot de dag kwam dat hij ervan overtuigd was dat de Heere zijn gebeden had verhoord.

Ondertussen was het bijna Kerst. Niets wees er nog op dat degene voor wie hij zo intens had gebeden, al tot geloof was gekomen. Op de avond voor Kerst was er een kerkdienst in de dorpskerk. Ook Howells was daar. En enkele minuten voor de samenkomst begon, kwam hij binnen. En halverwege de dienst stond hij op, kwam naar voren, beleed in het openbaar zijn zonden en kwam tot geloof in de Heere Jezus. Wat een wonder tijdens Kerst!

Tegelijk geldt dat als leven helemaal gericht is op de Heere Jezus, wanneer Hij centraal staat in ons leven, wanneer Hij alles is voor ons, dat we Hem dan alle dagen van het jaar dankbaar mogen zijn voor Zijn komst naar deze aarde, Zijn tijd hier op aarde, Zijn onderwijs, Zijn lijden en Zijn sterven, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart. En vol verwachting zien we uit naar Zijn tweede komst, ‘om voor altijd bij de Heere te zijn’ (1 Thessalonicenzen 4:17).

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 december 2023 om 20:46

  Beste broeder in het geloof,

  Wanneer we de bijbel onderzoeken met de daarbij behorende kalender, dan is Jezus op het wekenfeest geboren. Waarom heeft onze Hemelse Vader dit zo “gepland.” Wel omdat Jezus de “eersteling is”. Ook zien we op het wekenfeest de uitstorting van de heilige geest op de eerstelingen, zijnde ZIJN volgelingen. Wanneer we de bijbel verder bestuderen dan zien we hoe onze hemelse VADER de dag van de dood van Jezus met het Bijbelse feest van Pesach heeft verbonden, kijk naar de intocht in Jeruzalem, de opdracht voor Israël op welke dag zij het Pesach lam in huis moesten nemen. Het is dus zaak de heiligheid van onze Schepper, en daarmee ZIJN Feesten niet te vervangen door dagen welke door mensen zijn ingesteld, dat brengt jong gelovigen op het verkeerde spoor. Weet wel dat satan zich manifesteert als een engel des lichts. Wat zij Jezus ook al weer in mattheüs 7 vers 21 – 23? “Velen zullen te dien dage tot MIJ zeggen: HEERE,HEERE! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar daar doet den wil MIJNS VADERS, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage zeggen:HEERE, HEERE! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal IK hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van MIJ, gij die de ongerechtigheid werkt!

 2. Kees zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2023 om 9:12

  Inderdaad, Dirk: Prima, als jij of iemand anders kerst viert: De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn (Romeinen 14:5). Laat iedereen dus vooral doen, wat hij denkt dat de Heer van hem vraagt en niet een ander veroordelen hier in.
  Kerst is een mooie gelegenheid om te getuigen van de komst van de Heer Jezus en van zijn verlossingswerk.
  Fijne kerstdagen gewenst.

 3. Arie Moning zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2023 om 10:30

  Beste Dirk
  Dit is geen boze reactie. Wij zijn tot het inzicht gekomen dat God in de bijbel zijn gezette tijden heeft gegeven om te vieren en te gedenken. Daarnaast zijn we natuurlijk intens blij dat Jezus is gekomen voor onze redding. Het moet ons wel van het hart dat de kerk zo vasthoudt aan deze heidense gebruiken. We hebben moed nodig om hiervan los te breken, weer Gods gezette tijden te gaan vieren, die voor alle gelovigen zijn. Hopelijk wil je hier over nadenken. Het heeft ons ook moeite gekost, het is wel wat God van ons vraagt. Gods zegen en we zijn blij met je brieven en je liefde voor Israël. Arie en Susanne

 4. Willem Jansen zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2023 om 11:40

  Amen, zo is dat. De naam van Jezus hoort centraal te staan bij welk feest we ook vieren. Hij is gekomen als licht in de duisternis.

 5. Gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2023 om 12:04

  Beste Dirk,
  Als je ziet wat er in de wereld gaande is ga ik geen boze reactie geven over bijvoorbeeld een kerstboom… of wat wel of niet heidens is.
  Zie er inderdaad de mooie gedachten van in en laat boosheid plaats maken voor gebed voor Israël en de gijzelaars… die zullen dat keihard nodig hebben.

 6. Mevr. J, Meijers zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2023 om 12:53

  Het is alleen zo jammer dat het Kerstkind voor de meeste mensen in het verhaal verdwenen is, al mag men hopen dat te midden van alle gezelligheid, bomen, lekker eten, lichtjes, mensen zich toch afvragen wat de kern van het verhaal is.
  Misschien lopen ze een kerk binnen of luisteren naar een prachtige film op TV of You Tube. God kan het gebruiken om mensen tot nadenken te brengen. We kunnen ervoor bidden. Hij doet nog altijd wonderen.

 7. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2023 om 15:36

  Broeder Dirk!
  Heel veel dank voor je milde column! Ik ben het er helemaal mee eens!
  Dank ook voor al het andere gebodene van deze Nieuwsbrief!
  Van harte Gods zegen toegewenst!!
  Ad

 8. Boudewijn W zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2023 om 16:47

  Dirk,
  Je hebt dit m.i. zeer goed omschreven.
  Sinds een paar jaar hebben wij geen boom meer in huis, niet vanwege heidense rituelen / gedachten, maar meer om een boom in huis te halen en een paar weken later er weer uit. En zeker nu met alle tierelantijnen zoals een hamburger of een rookworst in de boom hangen, bij velen is de gedachte aan kerst onbekend geworden.
  Mijn standpunt is als een christen een kerstboom in huis wil zetten is dat een eigen keuze, en moet een ander niet komen met het is heidens gedoe (dus christenen met een kerstboom, voel je niet bezwaard). Het is inderdaad hoe je er mee omgaat, krijgt de boom of Jezus de aandacht.
  Ik weet niet of er volgende week nog een brief verschijnt, maar hierbij een Gezegende Kerst voor jou en je familie (ook voor degenen ver weg).

 9. Lydie zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2023 om 17:46

  Beste broeder Dirk
  Ik waardeer jouw schrijven en lees het elke week.
  Ik wens en bid jou Gods rijke zegen toe en dat je vrucht zal dragen voor de Heer. Ook in het nieuwe jaar. En voor jouzelf Zijn nabijheid – hulp en gezondheid in 2024.

 10. Josef zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2023 om 20:02

  Zonder Jezus is kerst mis!

 11. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 17 december 2023 om 21:23

  Beste Dirk, wel of geen kerst[boom]. Laten we nu Israel steeds in een grote nood verkeert, God blijvend bidden voor Zijn volk, dat Psalm 118 spoedig uit volle borst gezongen zal worden in heel Israel. Dat God hun allen bijzondere kracht wil schenken. Wat wacht hen nog een bovenmenselijke taak, als straks heel de hun vijandige wereld daar dood neerligt in het aan hun geschonken land, en zij heel dit land moeten reinigen van deze Israel-haters.

 12. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 18 december 2023 om 8:45

  Beste Dirk, wat een wonder, de Zaligmaker is gekomen naar deze donkere aarde door de zonden. Er ligt alleen redding bij Hem, voor ons, in Christus’ geboorte, wat een diepe vernedering voor Hem naar het kruis. Wat een onuitsprekelijke liefde, Hem te kennen is het eeuwige leven. Het is hier ten diepste een tranendal. Daarom het Kerstfeest, wat een feest, biddend om de werking van de Heilige Geest in harten van ons. En Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen, dierbare Borg en Middelaar.

 13. Tvdhave zegt:
  Geplaatst op maandag 18 december 2023 om 9:34

  Wat was ik verheugd over de nieuwsbrief; waar liefde woont gebied de Heer Zijn zegen, daar woont Hij zelf daar wordt Zijn heil verkregen. Advent verwachting vind ik zelf door genade een heerlijke tijd, donkere dagen met wat kerstverlichting, met grote dankbaarheid aan Hem voor het dak boven ons hoofd voor het voedsel, de warmte. Daar kun je over verwonderd zijn dat uit Zijn hand te mogen ontvangen. Dank voor al de nieuwsbrieven, gezegende kerstdagen en Gods zegen voor het Nieuwe jaar voor alle lezers van deze Nieuwsbrief.

 14. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 december 2023 om 14:15

  Ben het met Josef helemaal eens. Het gaat erom: “Hoe zal ik U ontvangen”. Wat maakt de datum of de maand nu uit? We vieren de komst van Jezus op aarde; op welke dag met/zonder boom enz. Wat maakte het uit. Het gaat om de gebeurtenis. Zie de 7-voudige lofzang waarmee de Heer ontvangen werd: door Elisabeth, Maria, Zacharia, hemelse legermacht, herders, Simeon en Hanna: Zij hadden allemaal een LOFZANG in hun hart.

 15. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 december 2023 om 14:20

  Toen Christus geboren werd, is Hij gekomen in Zijn “EIGEN” geschapen wereld.
  Als Hij geboren is in het voorjaar, dan was er elders op de wereld najaar of zomer of winter.
  Het waren de herders die de boodschap ontvingen dat de Heiland was geboren.
  Het waren de schapen die de engelen hoorden zingen.
  De roofdieren dachten er niet aan om de schapen aan te vallen toen de herders er niet waren.
  Er was een boom gekapt om een slaapplaats voor Hem te maken.
  De mugjes en vliegjes en spinnetjes zaten te kijken toen Hij geboren werd.
  Zelfs twee jaar later brachten de kamelen de wijzen/magiërs naar het huis waar Hij woonde.
  De Ster wees hun de weg.
  De wijzen/magiërs hadden cadeautjes meegenomen. Cadeautjes geef je bij een geboorte. Want een geboorte is feestelijk.
  Er groeide een boom die voor het kruis/vloekhout bestemd was.
  Kortom: Zijn eigen schepping (flora en fauna en jaargetijden) werd ingeschakeld om de geboorte en het lijden en sterven van de Ware Lam Gods/JHWH’S te kunnen laten plaats vinden.
  Daarom is het goed om wereldwijd de geboorte van de Heiland te gedenken.
  En het vervolg daarop is dat we ALLE HEILSFEITEN mogen gedenken in deze dagen.

 16. tjitze koster zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 december 2023 om 8:35

  Beste mensen,

  Er is niks tegen gezelligheid tijdens de kerstdagen. Maar het belangrijkste is dat de geboorte van Jezus centraal staat. Dat we discussiëren over wel of geen kerstboom of andere wereldse zaken kan ons afleiden van ons geloof in de Heere Jezus, en dat vindt Gods tegenstander de duivel geweldig. We mogen het over van alles hebben, maar niet over Jezus, Die geboren werd, het Evangelie bracht, voor onze zonden stierf aan het kruis, maar opstond uit de dood, opvoer naar de Hemel om plaats te bereiden voor een ieder die tot geloof komt. Daar draait het om. Jezus volgen levert zoveel op, nu al, en straks eeuwig leven. Wat een genade voor mij dat Hij dat voor ons over had. Onverdiend. Laten we 1 zijn in de Naam van Jezus. Spoedig zal Hij terugkomen. Als u Hem kent… prachtig. Kent u Hem nog niet, leer Hem dan kennen. Bekeer U. Geef uw leven aan Jezus. Lees Gods Woord. Gezegende Kerstdagen gewenst.

 17. Jacco Pippel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 december 2023 om 5:16

  Het schijnt dat het heidense feest op 25 december van later datum is dan de christelijke viering van het kerstfeest.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden