Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Troostrijke woorden bij de jaarwisseling (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 december 2023, 9:50 door Dirk A A

De laatste dagen van het jaar zijn dagen van terugblikken, evalueren, bezinnen. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd? In de wereld, in ons land, in onze gemeente/kerk en in ons eigen leven? Houden we al meer van de Heere Jezus dan aan het begin van dit jaar? Is uw verlangen gegroeid om Hem te kennen en in Zijn nabijheid te zijn? En wat zal 2024 ons brengen?

Dit zijn belangrijke vragen! Ik hoop en ik bid dat u de Heere Jezus mag kennen en ernaar verlangt Hem in het nieuwe jaar nog beter te leren kennen. Dat het uw verlangen zal zijn dat uw leven meer en meer tot Zijn eer zal zijn en tot zegen van anderen.

Ik besef dat het ook zo kan zijn dat er geestelijke duisternis in uw leven is. Dat u aan het eind van het jaar beschaamd het hoofd moet buigen en moet zeggen: ‘Het is in mijn leven niet zoals het zou moeten zijn. Ik ervaar niet zoveel van God. Anderen kennelijk wel, maar ik… Ik stel geestelijk niet zoveel voor…’ En misschien roept u het wel uit naar hemel: ‘O Heere, openbaar Uzelf aan mij. Ik roep tot U, maar ik merk maar zo weinig van U.’
Zo zwak durven we ons meestal niet op te stellen, zeker niet naar anderen toe. Vergeleken met anderen voelt u zich maar een kneusje in Gods Koninkrijk. Het drukt u terneer, maakt u misschien soms wanhopig.

Ik wil u allen, die naar de Heere verlangen, maar meer duisternis dan licht ervaren in hun leven, bemoedigen, vertroosten.
Laat de woorden van Jesaja 50:10 voor u tot troost zijn: ‘Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.’

Soms zijn we zo onbarmhartig hard voor elkaar. We slaan elkaar met teksten om de oren en veroordelen elkaar, in plaats van elkaar liefdevol en pastoraal tegemoet te treden.
Hoe anders was de Heere Jezus. Hij was met ontferming bewogen over alle struikelende pelgrims, die Hem wensten te volgen. Door een ontmoeting met Hem veranderde hun leven.

Als uw geloof soms zo zwak is, dat u vreest ten onder te gaan in de zee, zoals eens Petrus, luister dan naar de woorden van Jesaja 40:11: ‘Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.’
Wat een troostrijke woorden. Zo mag u het nieuwe jaar ingaan. Aan Zijn hand, in Zijn sterke vaderarmen. In de wetenschap dat Hij het geknakte riet niet zal verbreken, de uitdovende vlaspit niet zal uitblussen (Jesaja 42:3). En weet u, als u leert om in alles Hem te vertrouwen, dan zult u een dieper verlangen krijgen om te leven zoals Hij het wil.

God wil door Zijn Geest uw ogen openen voor zonden die er in uw leven kunnen zijn. Afgoden misschien, occulte zaken, onenigheid met uw familie of met mensen in uw kerk of gemeente. Misschien heeft iemand u iets aangedaan, wat u die ander niet kunt vergeven. Hoe kan de Heere u dan vergeven? Dit kunnen allemaal oorzaken zijn voor geestelijke duisternis in ons leven. Breek ermee in Gods kracht, schenk vergeving en ontvang Zijn vergeving, Zijn bevrijding.
Mattheus 6 vers 14 en 15 zeggen immers: ‘Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.’

Voor het nieuwe jaar wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Wij weten niet wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Misschien maakt u zich zorgen over uw eigen situatie of over de ontwikkelingen in de wereld. Het Midden-Oosten staat in brand. Blijf bidden voor Israel en voor het Joodse volk, voor Oekraïne. Bid voor deze wereld, voor ons land, ons volk, uw kerk, uw gemeente, uw familie, uw gezin als u dat hebt!

Mag ik u de raad geven uw vertrouwen op de Heere alleen te stellen. Het grote wereldgebeuren is in Zijn hand, en ook uw eigen leven en het leven van allen die u lief en dierbaar zijn. Geef hen in Zijn hand.
Al zou de wereld in brand vliegen, Hij is bij u en zal voor u zorgen. ‘Het heeft de Vader behaagd u het Koninkrijk te geven,’ zegt de Heere Jezus in Lucas 12:32. Dat staat vast, wat er ook gebeurt. In vertrouwen op Hem mogen we het nieuwe jaar ingaan.

Als gelovigen gaan we wel eens te vaak met een gebukt hoofd door dit leven. Lucas 21:28 roept ons op: ‘Kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’ Maranatha!

Allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toegewenst voor 2024!

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2023 om 18:52

  Dirk, een geweldig artikel over troost, en hoop!!! Dirk voor jou, en allen die jou lief zijn een gezegend 2024, dat geldt ook voor al jouw trouwe lezers, en volgers. Het gaat U allen goed in 2024!!!

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2023 om 19:46

  Beste Dirk

  Dank voor deze troostende en bemoedigende woorden. Ik wens jou en allen die je lief zijn alle goeds en Gods rijke zegen toe in het nieuwe jaar. Ook alle lezers en lezeressen wens ik dit toe.

 3. Maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2023 om 20:04

  Beste Dirk,

  Dank voor een jaar ons bemoedigen en troosten en aanmoedigen om onze blik omhoog te heffen. Voor mij persoonlijk een grote wekelijkse zegen.
  Moge God jou en je gezin rijkelijk zegenen.

 4. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2023 om 21:29

  Wat een mooie bemoediging!

 5. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2023 om 23:20

  Die troost is bij de Heere alleen, en Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht. Want Zijn Naam is Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. En we wensen jullie allemaal Gods onmisbare zegen toe. En Dirk, hartelijk dank voor al die wekelijkse bemoedigingen. Want net als de andere lezers kijk ik verlangend uit naar deze Nieuwsbrief. Het is het alle belangrijkste: Heere, wees mij Gids en onze Gids op deze levensweg. Ja, het gaat door hele diepe dalen, maar vertrouw op de Heere alleen, roep Hem aan, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

 6. Adrian and Trudy van Noppen zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2023 om 5:05

  Ja, Dirk, en allen om je heen: zeer veel zegen gewenst voor het komende jaar, en wijsheid, en onderscheiding. Het is goed om de waarheid te horen over wat er in Holland gebeurt, en Israel, en de rest of de wereld. En zo goed om altijd te focussen op het feit dat de Heer alles onder controle heeft. Shalom!

 7. Jack van der Luit zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2023 om 8:23

  Dank Dirk voor de mooie getuigenissen.
  Maleachi 3:16 (4 boeken voor Joh 3:16) is een hele bemoediging. God hoort onze gesprekken zie vers 15, ook die van ons die God vrezen en liefhebben. En wat staat er: Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het er er werd een GEDENKBOEK voor Zijn aangezicht geschreven, ten GOEDE van hen die de HERE vrezen en Zijn naam in Ere houden. En wat staat er verder: Zij zullen MIJ ten Eigendom zijn, zegt de HERE der Heerscharen, op de DAG die IK bereiden zal. Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart — lees verder ook Maleachi 4 over dat Hij ons ook spaart voor de grote verdrukking, de dag des Heren, de Toorn van God.

  Mag ik zo Dirk en allen u een gezegend nieuw jaar toe wensen, een nieuw jaar des Heren onder zijn liefdevolle leiding. Wij staan in Zijn GEDENKBOEK, HIJ GEDENKT ONS, BIDT VOOR ONS, PLEIT VOOR ONS.

  Geprezen zij God tot in Eeuwigheid.

 8. Eize Wind zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2023 om 15:08

  Hallo Dirk,
  Bedankt, ook voor deze Nieuwsbrief. Ik wens je een rijk gezegend 2024 toe met al je geliefden.

 9. avda zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2023 om 17:05

  Ik wil u en uw gezin en familie ook een gezegend en heilrijk 2024 toewensen, Dirk .. en dankuwel voor alle moeite die u zich getroost om ons te onderwijzen in het Woord van onze God en Vader.

 10. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2023 om 18:14

  Bedankt voor weer een jaar bemoedigende en troostvolle woorden. Moge de God en Vader van onze Heer Jezus Christus het komende jaar ons niet begeven en verlaten, en zeker met u gaan op uw grote reis, maar zeker ook met Israel in hun grote nood, nu heel de wereld tegen hen opstaat en zij een haast niet te winnen strijd moet voeren. Wat zal 1924 voor hen brengen? Maar de Verlosser van Israel sluimert noch slaapt en zal hen op ZIJN tijd voorgoed verlossen; lees hiertoe ook alle kleine profeten [de laatste verzen].

 11. Ellen zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2023 om 19:08

  Dirk, hartelijk dank weer voor de bemoedigende nieuwsbrieven die ik afgelopen jaar van jou mocht ontvangen. Ik wens jou veel zegen voor jou en jouw gezin in het nieuwe jaar en een hele fijne tijd bij jouw dochter in Brazilië!!

 12. Willem Jansen zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2023 om 20:53

  Bedankt Dirk

 13. tjitze koster zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2023 om 21:10

  Hallo Dirk en alle lezers,
  Dirk bedankt voor je bemoedigende nieuwsbrieven en commentaren. We leven in een gebroken wereld, maar we hebben een toekomst vol van hoop, als we Jezus kennen als Verlosser en Zaligmaker. Dan is er geen einde, maar Eeuwig Leven. Laten we ook in 2024 volharden in geloof, en zo leven dat we Hem elk moment kunnen verwachten. Want Hij komt terug, en Hij komt spoedig. Ik wens u allen een Gezegend 2024 toe.
  En laten we ons vertrouwen op Hem stellen. God is goed.

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 1 januari 2024 om 9:59

  Bedankt Dirk voor al de mooie, bemoedigende en waarschuwende Nieuwsbrieven.
  Ik wens je een Gezegend 2024 toe samen met allen die je lief zijn.
  Ik hoop dat er nog vele Nieuwsbrieven mogen volgen.
  Een hele goede vlucht en een Gezegend samenzijn met je dochter, schoonzoon en hun gezin.

 15. G. Van de Maat zegt:
  Geplaatst op maandag 1 januari 2024 om 11:39

  Heel hartelijk dank Dirk voor deze bemoedigende en troostvolle woorden. Voor allen Gods zegen in het nieuwe jaar.

 16. B v d Giesen zegt:
  Geplaatst op maandag 1 januari 2024 om 16:41

  Hallo Dirk en allen lezers, een gezegend 2024 toegewenst.
  Bedankt voor het afgelopen jaar en wens je een goede reis met
  je gezin en geniet van je dochter en haar gezin.

 17. Wil Sik- de Jonge zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 januari 2024 om 7:32

  Dank u wel Dirk voor alle geweldige nieuwsbrieven van het afgelopen jaar. Ik wens u een goede reis en een gezegende tijd bij uw dochter en haar gezin. Een gezegend 2024 toegewenst, en ook iedereen die dit leest.

 18. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 januari 2024 om 18:30

  Wat heerlijk dat jullie weer naar Lieke en gezin gaan! Heel veel zegen en bescherming van de Heer. Dank voor al je nieuwsbrieven, ook afgelopen jaar weer.
  Geniet van het samen zijn met je gezin. Ik weet hoe bemoedigend het is om hun werk en woongebied mee te beleven. Onze oudste heeft 16 jaar in Thailand en Birma gewerkt met haar man en kinderen en we zijn er 2 keer geweest!
  Gods zegen in 2024

 19. Corry Brouwer zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 januari 2024 om 18:46

  4-1-2024
  Veel dank Dirk voor uw leerzame en waarheidsgetrouwe nieuwsbrieven.
  Een gelukkig Nieuw Jaar wens ik u en uw gezin toe en ook iedereen die dit leest.
  Een heel goede reis naar uw dochter en haar gezin.
  Gods Zegen.

 20. Mathilde zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 januari 2024 om 9:55

  Dankjewel Dirk, voor alle bemoedigende en krachtige woorden van onze hemelse Vader, Zoon Jezus en Heilige Geest! En dank aan allen die ons – lezers – gezegend nieuwjaar hebben toegewenst. Al Gods voorspoed en zegen wens ik jou en de jouwen, lezers, broeders en zusters in geloof, toe!
  Halleluja!

 21. Adolf Mollema zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 januari 2024 om 12:26

  Beste Dirk
  Wat een prachtige troostvolle woorden. Ik deel ze graag met brs. en zrs. die het moeilijk hadden het afgelopen jaar. Dat het hun hoop en bemoediging mag brengen. Een gezegend 2024 toegewenst. Goede reis en een fijne tijd gewenst met je kinderen daar in Brazilië.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden