Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

25 Bijbelwoorden aan het begin van een nieuw jaar (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 januari 2024, 13:40 door Dirk A A

De afgelopen weken zijn we bij onze dochter en haar gezin in Brazilië geweest. Al dertien jaar werkt ze daar op een basis van Jeugd met een Opdracht in sloppenwijk Borel in Rio de Janeiro. We hadden een heel goede tijd met elkaar. Vandaar dat er de afgelopen weken geen commentaren en nieuwsbrieven zijn verschenen.
In dit eerste commentaar in 2024 wil ik u bemoedigen met woorden uit de Bijbel. Het Woord van God is immers levend en krachtig. Ik hoop en bid dat de Heere deze 25 Bijbelwoorden kan gebruiken om u moed en vertrouwen te geven voor dit nieuwe jaar.

Exodus 14:14 – De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn.

Deuteronomium 31:6 – Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.

Jozua 24:15 – Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen.

2 Kronieken 16:9 – Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.

Nehemia 2:20 – De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren ullen opstaan en gaan bouwen.

Psalm 46:2 en 3 – God is ons een toevlucht en vesting;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats
en werden de bergen verzet in het hart van de zeeën.

Psalm 91:1 – Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Spreuken 3:5 en 6 – Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Hij je paden rechtmaken.

Spreuken 16:3 – Vertrouw uw werken aan de HEERE toe,
en uw plannen zullen bevestigd worden.

Jesaja 40:31 – Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,
zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,
zij zullen lopen en niet moe worden.

Jesaja 41:10 – Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Jesaja 43:2 – Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.

Habakuk 3:17-19 – Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
en er geen rund in de stallen over zijn
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.
De HEERE Heere is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Mattheus 11:28-30 – Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Mattheus 28:20 – En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Lukas 12:7 – Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.

Lukas 21:28 – Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Romeinen 8:38 en 39 – Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

2 Korinthe 12:9 – Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Filippenzen 4:3 en 6 – Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Kolossenzen 3:4 – Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Hebreeën 13:20 en 21– De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond,
moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

1 Petrus 5:7 – Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

2 Petrus 3:18 – Maar groei in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

Openbaring 21:4 en 5a – En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Ik zou het mooi vinden als u in uw reactie ook een tekst citeert die veel voor u betekent.

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. sjaak zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 januari 2024 om 14:36

  ‘Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven’ (Jeremia 29:11). Deze woorden kreeg ik van God in een zware depressieve periode van mijn leven.
  Groet, Sjaak

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 januari 2024 om 22:49

  Jeremia 29:11 HSV
  Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

  Deze tekst schoot mij in de NBG51-versie te binnen toen ik in de afdeling psychiatrie van het Kennemer-ziekenhuis (in Haarlem) een poging tot zelfdoding had overleefd, 40 jaar geleden. En dat heeft Hij inderdaad gedaan, want 10 jaar geleden heeft Hij mijn symptomen van de schizofrenie (angsten, depressies en psychoses) waaraan ik 30 jaar geleden had, weggenomen!

  Groeten van San

 3. Japke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 januari 2024 om 14:23

  Psalm 32:8 – Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; Mijn oog is op u.
  Met deze tekst die God in mijn hart gaf, ontving ik liefde voor Gods volk Israël en leiding in mijn leven en mocht ik een half jaar dienstbaar zijn in Zijn land.

 4. Ri zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 januari 2024 om 15:23

  Romeinen 8:18, 19
  Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
  Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

 5. tjitze koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 januari 2024 om 20:15

  Jesaja 55: 6.
  Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.
  Mijn verlangen en gebed is dat zowel mijn familie en anderen die de Heer nog niet kennen Hem zullen zoeken en vinden.

 6. Nel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 januari 2024 om 21:06

  Jesaja 41:10 – Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
  wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
  Ik sterk u, ook help Ik u,
  ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

  Deze tekst kreeg ik toen ik een keuze moest maken voor een taak waarvoor God mij riep. Zo mooi hoe Hij antwoordt als we in gehoorzaamheid Zijn wil aan het zoeken zijn!

  Jozua 24:15 – Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen. En deze werd mijn dagelijkse proclamatie toen ik tot geloof kwam. En het heeft zijn vruchten afgeworpen!

  Dankjewel weer voor alle bemoedigingen Dirk, het is een rijke zegen om de nieuwsbrie te lezen.

  Gods zegen voor jou, je gezin en je kostbare werk.

  Sjalom, Nel

 7. Koop Lammertsma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 januari 2024 om 22:48

  Ik was een jaar of 20. Ik lag op bed en moest ‘s nachts naar de wc. Maar ik kon mij niet meer bewegen. Ik was volledig verlamd. Toen begon het zachtjes te waaien in de slaapkamer. Ik kreeg een gezicht en ik zag dat ik bovenop een berg zat. Toen zei een stem tot mij: “Vrees niet, want Ik ben met u tot de voleinding van de wereld.” Ik was daarna niet meer verlamd. Mijn vrouw werd wakker en zei mij dat ze een droom had gehad. Zij vertelde mij wat ik had gezien. Prijs de Heer.

 8. Sophie zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2024 om 7:10

  Deuteronomium 31:6 – Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Deze tekst heeft me bemoedigd in de zwaarste dagen rondom depressieperiodes van mijn man. Machteloos toezien hoe ziek iemand kan zijn en toch ervaren dat God erbij is en uit die kracht moedig en sterk verder gaan. Alle eer aan Hem Die niet loslaat en niet verlaat.

 9. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2024 om 12:53

  Jesaja 54: 7 – 8; in mijn jeugd was ik gedoopt en had ik een gelovige refo opvoeding genoten, maar toen ik een jaar of 16 a 17 was, kwam ik op het pad van kroeggang en daarmede extreem drankgebruik en af en toe drugs. Alles wat met de Kerk te maken had wilde ik niet meer aan denken, door middel van drank drugs wegstoppen.
  In 2015 kreeg ik angst dat als Jezus terug zou komen het niet goed met me was.
  Ik geloofde zeker dat God en zijn Zoon Jezus bestond, alleen dat was niet voor mij….
  Tot ik me zo in een hoekje gedreven voelde en geen andere uitweg meer zag dan naar God te gaan in gebed, heb ik gebeden tot God en om vergeving gevraagd, Hij gaf een enorme rust op dat moment.
  Maar daarna kwam er ook aanvechting. Een keer daarna lag ik in mijn aanvechting en liet mijn gedachten/gebed naar de Heere uitgaan, totdat ik mijn gedachten kreeg en geloof ook zeker dat het Gods stem was, “Jesaja 54”. Toen heb ik mijn bijbel opengeslagen en toen ik het las, die woorden raakte me zo enorm alsof God ze tegen me sprak. Als ik het gedeelte weer lees, denk ik aan dat moment en geeft me telkens weer kracht. Prijs Hem Die hoort naar zondaren en ze vergeving schenkt door Zijn Zoon Jezus Christus! Ja de 3-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest! Die in andere gedeeltes ook tot mijn spreekt, maar een van de eerste woorden van iemand die tot je spreekt blijven je vaak bij.

 10. Robert zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2024 om 15:17

  Psalm 37:3-4: “Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.”

 11. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2024 om 23:39

  Deze tekst is dikwijls een bemoediging, bij tegenslag wat veel voorkomt bij ons. We staan zo dikwijls voor onbegrepen wegen, en dan komt het zo van binnen, weet dan geen raad, maar dan zegt de Heere: Ik zal u onderwijzen en leren de weg die gij gaan zult, Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn (Psalm 32:8). Dat geeft dan Bemoediging, de Heere weet er van, en dat geef troost, ondanks de aanvechtingen.

 12. Jannie zegt:
  Geplaatst op maandag 29 januari 2024 om 10:12

  Hebreeën 13:5 “Ik zal u niet, niet vergeten, en Ik zal u niet, niet, niet verlaten”.

  In het Hebreeuws staat in deze tekst 5 x het woord “niet”.
  Dus een dubbele, dubbele bevestiging. Ik denk omdat de Heere weet dat we het zo snel weer vergeten.
  Voor mij spreekt hier uit de weergaloze Liefde van de HEERE.

 13. Carel Van Poppel zegt:
  Geplaatst op maandag 29 januari 2024 om 10:42

  Jes. 45:25 – In de Here wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen.

 14. Ruurd zegt:
  Geplaatst op maandag 29 januari 2024 om 18:31

  Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Numeri 21:9.

 15. Sandra zegt:
  Geplaatst op maandag 29 januari 2024 om 19:59

  Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat Hij onder u begonnen is, zal voltooien.
  Filippenzen 1:6

 16. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 januari 2024 om 7:38

  Marcus 6:50b
  Hij (Heere Jezus) zei tegen hen: “Heb goede moed, Ik ben het; Wees niet bevreesd.”

 17. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 januari 2024 om 13:02

  Dit lied heeft mij altijd vertroost en bemoedigd als zeemansvrouw.
  t Scheepken onder Jezus hoede
  Met de Kruisvlag hoog in top.
  Neemt als Arke der verlossing.
  Allen die in nood zijn op.
  Al staat de zee ook hol en hoog.
  En zweept de storm ons voort,
  Wij hebben ‘s Vaders Zoon aan boord
  En ‘t veilig strand voor oog.

 18. Petra zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 januari 2024 om 13:56

  2 Korinthe 4:16
  “Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.”

  “Laten we ons oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof!” (Hebr. 12:2a)

 19. Jannie B zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 februari 2024 om 11:04

  Dag Dirk en alle lezers,

  Allereerst: Fijn dat jullie zo’n fijne vakantie/tijd hebben gehad en weer veilig terug zijn gekomen Dirk. Een beetje laat maar dit wilde ik jullie toch niet onthouden.
  Het gedicht geschreven door Dietrich Bonhoeffer treft mij tegenwoordig heel erg.
  In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag.
  God is met ons des ‘s avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. En zo verder geschreven aan zijn verloofde.
  Zo mooi en ontroerend geschreven ook omdat hij vlak voor de bevrijding is vermoord.

 20. Coby zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 februari 2024 om 0:20

  Dag Dirk, In 2021 overleed mijn zoon, ongeveer 4 jaar ervoor kwam hij tot geloof, bestudeerde meerdere Bijbels (o.a. King James), was Hebreeuws aan het leren, ruimde alles wat duister was op uit zijn huis, stopte met roken etcetera. Heel moeilijke tijd i.v.m. corona (hoax) maatregelen. Vreselijke horror begrafenis. Wat heel bijzonder was voor de begrafenis, ik las psalm 23, er was geen overleg geweest v.w.b. de dienst, de voorganger haalde psalm 23 aan !!!! En in de weken erna hoorde ik ZIJN (God’s) stem, hij is bij MIJ. Meerdere keren. En ik ervaar dagelijks dat HIJ mij draagt en het mij dichter bij God gebracht heeft. De tekst op het graf is uit Openbaring 21:4. Dankbaar ben ik te weten dat hij op de plek is waar wij ook naar uitkijken.
  Shalom.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden