Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Profeet, sta op! (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 februari 2024, 11:01 door Dirk A A

Waar zijn de profeten die ons land terugroepen tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Heere Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die? Efeze 4:11 zegt: ‘Hij heeft sommigen gegeven als (…) profeten…’

Mensen, door God gegeven, om woorden van opbouw, vermaning en troost te spreken (1 Korinthe 14:3).
Die de werken van de duisternis kunnen ontmaskeren.
Die de tijd waarin we leven, kunnen duiden en oproepen om klaar te zijn voor de spoedige wederkomst van de Heere Jezus.
Die oog hebben voor de onzichtbare geestelijke strijd.

Mensen, die de wijsheid van God hebben ontvangen om de geesten te beproeven of ze uit God zijn (1 Johannes 4:1).
Die met gezag kunnen spreken, omdat ze door God Zelf geroepen zijn tot profeet.
Die helder en scherp de eenzijdigheden zien, ook in de kerk, en die durven aan te snijden.
Die verder kijken dan het heden en wijzen op de toekomst. Op het dreigende oordeel voor hen die niet in de Heere Jezus willen geloven, maar ook op de heerlijke toekomst die wacht voor Israel en voor de gemeente.

Waar is de profeet die, zoals in Bijbelse tijden, vlijmscherp de zonden aan de kaak durft te stellen en de weg terug naar de Heere wijst? Ik bedoel niet iemand die wel eens even – vanuit de hoogte – zal vertellen wat er allemaal niet goed is. Maar iemand, die de pijn van het oordeel in z’n eigen hart voelt en bewogen is met het volk. Die spreekt vanuit de diepe bewogenheid van de Heere Jezus met mensen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze Hem niet kennen en niet in Hem geloven.

Beseffen we wel wat er allemaal gebeurt om ons heen? Het bloed van miljoenen in de moederschoot vermoorde kinderen schreeuwt tot God om wraak. Denk aan de pornografie, prostitutie, pedofilie, aanrandingen, verkrachtingen, moorden…
Hoe zal er vanuit de hemel worden gekeken naar wat er hier op aarde gebeurt? Naar Nederland? Naar Israel?
Geloven we nog dat God de wereldgeschiedenis leidt? Zien we Zijn hand nog in allerlei gebeurtenissen? Gebeuren sommige dingen misschien om ons wakker te schudden?

Begrijp me goed: ik keer me niet tegen voorgangers en predikanten die Gods Woord brengen. Als we ergens behoefte aan hebben, is het aan predikers, herders en leraars, door God Zelf geroepen, om onverschrokken Zijn Woord te brengen en de gemeente te leiden naar de Heere Jezus.
Die eenzijdigheden durft aan te wijzen, wanneer het leven van een christen wordt voorgesteld als een leven van voorspoed, blijdschap en enkel vreugde. Je komt tot Jezus, neemt Hem aan en de rest volgt vanzelf. Halleluja!

Zo’n boodschap staat haaks op de Bijbelse boodschap. Christen zijn betekent ook kruisdragen. Zou een volgeling van de Heere Jezus Christus meer zijn dan Zijn Meester? En dat kruis – moeilijkheden, beproevingen in ons leven, tegenslagen – kan Hij gebruiken om ons leven met Hem te verdiepen. Maar wie opent onze ogen hiervoor?

Maar het is net zo eenzijdig wanneer wordt verkondigd dat de kerkganger maar moet afwachten of God hem of haar heeft uitverkoren. Als een soort lot in de loterij. De losprijs is betaald door de Heere Jezus. Zie op Hem. Kijk u zalig, net zoals de Israëlieten, die moesten zien op de koperen slang, nadat ze gebeten waren door de giftige slangen.

Daarom: Profeet, sta op! Eigenlijk kun je dat niet zeggen. Beter is: Ben jij, bent u bereid om door God geroepen te worden tot profeet? Dat kan gewoon op de plek zijn waar u woont, werkt, naar school gaat, lid bent van uw gemeente. Maar God zoekt ook mensen die Hij breder in kan zetten. In de samenleving, via de media, in kerken en gemeenten, zodat iedereen het hoort en niemand meer kan zeggen: ‘Ik wist het niet’.

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 februari 2024 om 19:31

  Dirk, ik zou willen dat er meer dominees opstaan, die het zuivere bijbelse woord verkondigen, niet naar de ogen van mensen, maar naar de ogen van God.

 2. Hildegard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 februari 2024 om 22:11

  Ja Heer, maak mij tot een profeet van Uw heilsplan met deze wereld. Gebruik mij maar waar U mij gebruiken wilt. Geef mij Uw woorden om te spreken, Uw woorden van eeuwig leven, Uw woorden van kennis, Uw onderscheid van de geesten. En help mij om Uw waarheid altijd in Uw liefde te brengen. in Jezus Naam vraag ik dat. Amen

 3. B zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 februari 2024 om 22:42

  Beste Dirk, dank voor je schrijven. Je signaleert duidelijk dat er helaas veel ‘leraars’ niet de volle Waarheid verkondigen, met alle kwalijke gevolgen van dien.
  Ik denk wel dat er predikanten waren en zijn in deze laatste tijden die onmiskenbaar profetische gaven hadden of hebben. Als je preken hoort van bijvoorbeeld wijlen di. C.A. Tukker (pastoralepreken.nl) en P. den Butter dan merk je dat wel op. (Om voorzichtig maar enkele predikanten te noemen uit het recente verleden.)
  Het probleem zit vaak aan de andere kant: de hoorders. Wordt er nog werkelijk geluisterd?
  Hartelijke groeten en sterkte in alle dingen!

 4. Riet zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2024 om 10:15

  Wat is me dit uit het hart gegrepen. Zo vaak heb ik dit voor ogen, is er dan niemand die ons land openlijk voor ogen houdt Wie God is en wat er nu allemaal aan de hand is?! In welk tv programma zou dat mogen? Dat zou toch het middel zijn om Nederland, en wie weet verder, Gods woord en Zijn Liefde te laten horen. Maar ook waarom de wereld er nu zo aan toe is… maar dat er Redding is in Zijn Zoon Jezus Christus, voor wie in Hem gelooft. We moeten zelf dicht bij huis beginnen en bidden dat de Heere iemand of meerderen geeft die Zijn woord aan Nederland mogen laten horen, zodat er nog velen gaan geloven en behouden worden… laten we bidden voor elkaar en voor deze wereld in nood… wij hebben een Levende Heere, Die wil dat we bij Hem komen met al onze zorgen, pijn en nood. Hij alléén is onze Redding, Hij alleen, Halleluja.

 5. Paul Jansen zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2024 om 11:03

  Beste Dirk,
  Ik heb altijd begrepen dat er in onze tijd geen profeten meer zijn. Dat dit alleen voor kwam tot en met de tijd van de discipelen. Hoe weet je nu of je profetisch bezig bent of niet? Of je daarvoor geroepen bent? Zelf ben ik inderdaad wel redelijk veel bezig online op bv. Facebook en Twitter (X) en ook met commentaren op You Tube om mijn mening en inzicht te geven. Via kanalen die verzorgd worden door mensen die over het geloof bezig zijn met apologetische intentie of ook om de islam van weerwoord te dienen. Dat doe ik dagelijks. Ik volg ook veel Israëlische kanalen die de oorlog in Gaza verslaan en laat hun weten dat wij achter hen staan en dagelijks voor hen bidden. Dit om hen te bemoedigen en te laten weten dat niet de hele wereld tegen hen is! Als dat profeteren is, dan ben ik ook een profeet. Maar daar wil ik heel erg voorzichtig in zijn want stel dat ik een valse profeet zou zijn? Misbruikt door het kwaad of zo? Ik wil mij dus niet zo noemen. Wel blijf ik doen wat ik doe omdat ik mij daartoe wel geroepen voel.

 6. Piet Walstra zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2024 om 13:40

  de zeven brieven aan aan de gemeenten, iemand in onze kerkenraad heeft eens gezegd dat als Jezus ooit nog eens een brief zou schijven deze dan wel bij onze kerk zou komen, ik toen heb geantwoord en ik weet wat daar dan in staat: het oordeel begint bij het huis van God, in onze kerken horen we wel de boodschap maar laten we wel bewust en bewogen zijn !! dat buiten de kerk de mensen verloren gaan omdat ze nog nooit gehoord hebben van Gods reddingsplan. ik ga al ong.35 jaar de straat op en ben nog steeds verwonderd dat we mogen meemaken dat er mensen Jezus in hun hart vragen. Ps. elke 1é en 3é donderdag gaan we in A, dam de straat op we vertrekken dan vanuit de Oudezijds voorburgwal 63 Van Harte Welkom !!

 7. Wim Pranger zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2024 om 14:02

  Calvijn schrijft in zijn Institutie o.a. over o.a. de profeten, die door God aangesteld zijn, dat deze door de Heer zijn verwekt en die Hij somtijds nog verwekt naarmate ‘de nood der tijden het vordert’. Onder profeten verstaat hij niet allerlei uitleggers van de Goddelijke wil, maar ‘dezulken, die met een bijzondere openbaring bevoorrecht waren, hoedanige er thans niet zijn of niet zo bekend zijn.’
  En de profeet Amos leert ons: ‘Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten’. (Amos 3:7)
  Ik denk, dat we inderdaad in deze mogen uitzien naar een bijzondere openbaring van Gods wil.
  Shalom

 8. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2024 om 14:37

  Het gebed is dat al deze dingen ons in de schoot geworpen worden, onder andere ook in muziek. Ik mag zelf door orgelspelen en o.a. psalmen, liederen, bewerkingen zingen met elkaar, en mag daar als de Heere er in meekomt, waar we om mogen bidden, zo het Woord uitdragen. Ik merk dat, als ik dat zo mag zeggen, mensen erdoor geraakt en aangeraakt worden. En dat de Heere deze wegen mag heilige aan de harten van onze medemensen op weg naar die grote Godsontmoeting. Als de Heere daar in mee mag komen, is dat zo’n wonder. Heere, mag ik een schakeltje zijn om met muziek hun harten aan te raken.

 9. G.Breeman zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2024 om 14:49

  Lieve Dirk, eigenlijk geloof ik niet in nieuwe profeten. Wel in voorgangers en mensen die ons de profeten
  voorhouden en in de Heilige Geest die met ons is en die ons de woorden in de mond zal leggen wanneer
  iemand ons bevraagt.

 10. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 4 februari 2024 om 20:08

  In plaats van profetie houd ik mij erbij God te herinneren aan ZIJN beloften aangaande Israel: O GOD, verlos Israel uit al hun benauwdheid; stel de gegijzelden in vrijheid en maak al Israels vijanden volgens uw woord tot mest op de akker.

 11. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 5 februari 2024 om 15:54

  Dirk. Ik ben het eens met G. Vreeman (nr.9). Maleachi was de laatste profeet en er zullen er m.i. ook niet meer komen. We moeten bidden om voorgangers die het zuivere woord verkondigen (jullie hebben zo’n voorganger)

 12. Astrid Mathot zegt:
  Geplaatst op maandag 5 februari 2024 om 16:13

  Beste Dirk, profeten zijn er tegenwoordig zat. Heb je niet van New Apostolic Reformation (NAR) en Kingdom Now gehoord? Google daar dan eens op. Helaas zijn dit valse leren met hun profeten. Ook de christelijke nieuwsbrieven van Revive.nl (betaald) bevatten steeds meer berichten daarover. Helaas. Maar echte profeten zijn er ook, alleen dungezaaid. Je moet goed zoeken.

 13. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 februari 2024 om 14:23

  Beste Dirk,

  Jarenlang heb ik ook gezocht naar betrouwbare leraren en in de jaren ’80 heb ik alleen boeken moeten lezen, omdat ik ze niet vond. Alle boeken van Corrie ten Boom, Watchman Nee en Dr DM Lloyd-Jones heb ik toen gelezen. In de jaren ’90 belandde ik in de Evangelische Gemeenschap in Leiden, die een Eindtijdgemeente was. Daar leerden zij de Bedelingenleer/het Dispensationalisme en zongen zij uit de bundel van Johannes de Heer, die ik nog altijd zing. Ook kwam ik bij de Vergadering van Gelovigen. Van mijn joodse huisbaas leerde ik van de gevaren van de prosperity-leer. Rond de eeuwwisseling is dat allemaal weggevallen maar ik had inmiddels genoeg kennis opgedaan om mij niet meer te laten misleiden door elke wind van leer. En als je de waarheid en de gezonde leer niet weet, dan weet ik uit ervaring, dat het heel moeilijk is om te weten wie de waarheid spreekt in de gemeente. Soms moet je door schade en schande wijs worden maar nooit het zoeken van wat waarheid is opgeven.

  Groeten van San

 14. Josef zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 februari 2024 om 6:49

  Beste Dirk,

  Er Zijn nog genoeg voorgangers die het rechte Woord verkondigen maar de mens heeft liever een “dominee” die alleen over liefde praat en geen waarschuwingen mag verkondigen vanuit Gods Woord.
  Zoals dat de Here Jezus De Weg De Waarheid is.
  En niet mag verkondigen dat je verloren gaat als men zich niet bekeert. En dat de Here Jezus jouw enige Redder en Zaligmaker is.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden