Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Dominee: ‘Niemand is bekeerd in deze gemeente, dus we vieren geen avondmaal’ (7 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 februari 2024, 14:22 door Dirk A A

Sommigen schijnen er een behagen in te hebben om te zeggen dat het Joodse volk verblind is voor het Evangelie en voor de Messias. Het is trouwens onjuist om dat zo algemeen te stellen over het gehele Joodse volk. De hele geschiedenis door is er een overblijfsel geweest – soms klein, soms groter – dat wel in de Heere Jezus geloofde. Ook nu, anno 2024, gelooft een deel van het Joodse volk wel in Hem en dat zal zo blijven tot op het moment dat heel Israel zalig zal worden (Romeinen 11:25 en 26). Maar beseffen we wel dat ook de heidenen verblind zijn voor het Evangelie?

In Jesaja 25 voorzegt de Heere wat er eenmaal op de berg Sion gaat gebeuren:
6. De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.
7. En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.
8. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.

Laten we nooit geestelijk neerkijken op het Joodse volk, in de zin van: het is onbegonnen werk om hun ogen te openen voor het Evangelie. Voor de Heere is niets onmogelijk. Het is toch net zo goed een groot wonder als mensen uit de heidenvolken tot geloof in Hem komen, wanneer de Heere de bedekking bij hen wegneemt!

In bepaalde kerkelijke kringen wordt er zelfs vanuit gegaan dat zoiets vrijwel onmogelijk is. Moet u nagaan: terwijl de Heere zegt en plechtig betuigt dat voor Hem niets te wonderlijk is, lijken sommigen het beter te weten: Hij kan het wel, maar Hij doet het bijna nooit meer…

Op een zondagmorgen
Het gebeurde in een dorp, ergens in Nederland. Op een zondagmorgen, in de eredienst. De gemeente luisterde naar de dominee. Hij sprak over het heilig avondmaal. Hij zei het ongeveer zo: ‘Gemeente, ik waarschuw u om niet te snel aan het avondmaal te gaan, zoals in andere kerken massaal gebeurt. Je moet eerst iets heel bijzonders hebben meegemaakt, dat de Heere je te sterk is geworden en dat Hij je heeft bekeerd. En omdat niemand hier is bekeerd, vieren we geen avondmaal.’

Toen iemand mij dit vertelde, dacht ik: ik ga naar die gemeente en naar die predikant toe. Maar ik weet dat alleen de Heere verandering kan geven. Daarom ben ik op de knieën gegaan en heb gebeden en gesmeekt voor deze voorganger en voor deze gemeente. Dat hun ogen zullen worden geopend voor de Heere Jezus. Dat de bedekking zal worden weggenomen. En dat ook in die gemeente weer het heilig avondmaal zal worden gevierd. Tot eer van de Heere Jezus en tot zegen van de gemeente.

Dit is niet de enige gemeente waar nooit avondmaal wordt gevierd. Er zijn meer gemeenten waar dit nooit of zelden gebeurt. Ook zijn er gemeenten waar wel avondmaal wordt gevierd, maar waar slechts een enkeling uit de gemeente aangaat aan de tafel van de Heere. Dat wordt dan soms nog onderbouwd met de woorden: ‘Eén uit een stad, twee uit een dorp…’
Zo staat het er trouwens niet in Jeremia 3:14. Daar lezen we: ‘Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd. Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en Ik zal u naar Sion brengen.’
Op een vreselijke manier wordt deze tekst soms misbruikt in een poging om aan te tonen dat er maar heel weinig mensen zalig zullen worden, misschien ook maar één of twee uit een hele gemeente.

Met deze woorden ‘één uit een stad en twee uit een geslacht’ wordt allereerst verwezen naar het Joodse volk, dat de Heere terug zal brengen naar Sion, Jeruzalem, dat zich verheugt in Gods aanwezigheid. Ook kan deze uitdrukking, die mogelijk een vorm van een getrapte getalsspreuk is, een aanduiding zijn voor een volledigheid of een groeiend aantal. Jeremia 31:8 spreekt zelfs over een grote menigte.

Kleineer Gods werk niet
Waarom zouden we Gods werk kleineren? Dat is toch niet tot eer van Hem? Wij hoeven de aantallen niet vast te stellen. Hij verheugt Zich er niet in als mensen voor eeuwig verloren gaan. Integendeel: ‘…en daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn’ (Jesaja 30:18).

Wellicht kunt u zich nauwelijks voorstellen dat er gemeenten zijn in de rechterflank van de gereformeerde gezindte, waar het er zo aan toegaat. U zit misschien wel in een gemeente waarin vrijwel iedereen deelneemt aan de viering van het heilig avondmaal. En tussen twee haakjes: de viering van het avondmaal kan ook een automatisme worden, zonder dat we ons meer verwonderen over de wonderbare genade die de Heere ons geschonken heeft.
Mijn gedachten gaan uit naar het moment dat de Heere Jezus het avondmaal instelde. ‘Hij nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt’ (Lukas 22:19 en 20).

En denk ook eens aan 1 Korinthe 10 en 11, waar Paulus uitgebreid schrijft over het avondmaal en waar hij nog de woorden ‘zo dikwijls…’ toevoegt: ‘Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, doe dat tot Mijn gedachtenis’ (1 Korinthe 11:26 en 25b).
De dominee, in de gemeente waarover ik hierboven al schreef, spreekt wel over God en ook over de Heere Jezus, maar op zo’n manier dat het lijkt dat het niet voor de gemeente is. De boodschap van het verlossende werk van de Heere Jezus ligt daar als het ware bedekt onder een dikke deken van dode religie.

Dominee, spreek over de Heere Jezus!
Ik weet ook van een gemeente waar onrust is ontstaan, omdat de predikant helemaal niet meer over de Heere Jezus spreekt. Het is toch nauwelijks voorstelbaar dat iemand predikant is en de Heere en Heiland niet aanprijst bij zijn toehoorders. Dan kun je toch maar beter iets anders gaan doen, dan elke zondag plaats te nemen op de kansel. Waarom ben je dan dominee geworden?

Er zijn gemeenteleden die geestelijk zeer lijden onder zo’n situatie. Maar als je opgegroeid bent in zo’n gemeente, ga je ook niet zomaar weg. En helaas durven ook kerkenraden en oudstenraden het soms niet aan zo’n situatie bespreekbaar te maken met de predikant/voorganger. Zeker, zoiets is ook niet gemakkelijk, toch is het belangrijk dat het wel gebeurt. Het is belangrijk de preken te toetsen aan het Woord van God. En misschien is er niets mis met wat er in de preek wordt gezegd, maar ligt het probleem in wat er niet wordt gezegd. Dan wordt er een ander evangelie gebracht, dat geen evangelie is (Galaten 1:6 en 7), waardoor mensen in verwarring worden gebracht en het zicht op de Heere Jezus wordt verduisterd.
Laten we ons niet verheffen boven wie dan ook. Het is genade van de Heere wanneer we Hem mogen kennen. En het is eveneens genade wanneer Hij ons geroepen heeft om het Woord te verkondigen en wanneer we de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus mogen laten schitteren in onze samenkomsten.

Laten we bewogen zijn met het geestelijke heil van allen die in een gemeente zitten waar het zicht op de Heere Jezus verduisterd is. Laten we het hun gunnen dat ook zij over Hem zullen horen, in de volle rijkdom waarin Hij wordt geschilderd in de Schrift. En laten we bidden om de bekering van predikanten en voorgangers die Hem niet kennen.
Het is bijzonder hoopvol dat er in dit dorp met deze gemeente en deze predikant, een bidstond is begonnen waarin wordt gebeden om een opwekking in het dorp en in deze gemeente. Immers: ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand’ (Jakobus 5:16). Laten we meebidden, misschien wel voor onze eigen gemeente en onze eigen voorganger.

Dirk van Genderen

7 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 februari 2024 om 20:10

  In dit artikel: “Hij zei het ongeveer zo: ‘Gemeente, ik waarschuw u om niet te snel aan het avondmaal te gaan, zoals in andere kerken massaal gebeurt. Je moet eerst iets heel bijzonders hebben meegemaakt, dat de Heere je te sterk is geworden en dat Hij je heeft bekeerd. En omdat niemand hier is bekeerd, vieren we geen avondmaal.”

  Ronduit schokkend is dit, terwijl er in de Rooms Katholieke Kerk tijdens de Eucharistie wel heel duidelijk het evangelie klinkt en daar de Heere Jezus en Zijn Verlossingswerk voor al onze zonden aan het Kruis van Golgotha centraal staat. Vlak voordat daar de hostie wordt uitgedeeld, klinkt: “Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt!”. Daar kunnen heel wat protestante en modern-evangelische gemeentes wat van leren.

 2. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 februari 2024 om 21:37

  Sjalom Dirk,

  Je moet eerst iets heel bijzonders hebben ervaren… Niemand kan daaraan voldoen en zijn die kerken aangekomen in een sterfhuis. Het avondmaalsformulier is dodelijk door voorwaarden vooraf.

  ———————————————————————————————–
  Hierbij de oorsprong (wat vreemd is voor de kerken).

  De vier beloften van G’d in de drinkbekers:

  1 heiliging
  2 redding
  3 verlossing
  4 lofprijzing.

  De eerste beker: Kos Kadesh, de heiliging van Israël. Let eens op hoe deze in relatie staat om al het zuurdesem uit ons leven weg te doen. Gist wordt telkens opnieuw gebruikt om het brood te doen rijzen eens in het jaar wordt deze cyclus doorbroken. Jong en oud drinken daaruit.

  De tweede beker: Kos HaMakot, de beker der plagen om Israël daaruit te redden en te bevrijden. Bevrijding van onze schuld en zonden. Juist vanwege de plagen mogen we niet voor 100% genieten van deze tweede beker. Bij het noemen van elke plaag doen wij een pink in de wijn en deppen deze op een servet. Die tien druppels wijn mogen niet genoten worden. Het is veelzeggend: 10 druppels minder vreugde. Wij mogen ons niet verblijden over de vijanden.

  De derde beker: Kos HaGe’ulah, om Israël te verlossen. Wat zei Yeshua toen hij de derde beker ophief: Ik heb zeer begeerd deze beker met u te drinken. Van nu aan zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok.

  Hier gebeurt iets heel bijzonders Yeshua drinkt de vierde beker niet. Ze zingen nog een lofzang en gaan naar buiten op weg naar Getsemane (=olijfpers) vanwaar Zijn verlossingswerk wordt voortgezet. Dank U Yeshua voor dit werk voor de verloren schapen van Israël en allen die U daarbij zult toevoegen!

  De vierde beker: Kos Hallel, de lofprijzing die uiteindelijk uitloopt om Israël tot Zich te nemen, aan te nemen als Zijn volk. Heel belangrijk is op te merken dat Yeshua deze beker zal drinken als Hij werkelijk terug zal keren naar deze aarde. Met allen die aan Hem gegeven zijn en waarvoor Hij zijn leven heeft gegeven zal Hij deze beker drinken.

  Dat alles met ongezuurde broden.

 3. Marian Kalkman zegt:
  Geplaatst op zondag 11 februari 2024 om 13:56

  Ik schrik erg als ik lees dat er gemeenten bestaan waarin de naam van Jezus niet verkondigd wordt, zelfs niet genoemd wordt.
  Dit is duidelijk geen Christengemeente, want daar wordt de Christus verkondigd en geloofd en geprezen.
  Hij wordt niet zomaar geschilderd in de Schrift, Hij is onze Zaligmaker, hemelse Vader en Vredevorst, zonder Hem te belijden en tot Hem, Die God is, te bidden zijn wij zonder hoop.
  Zijn Naam is “Ik Ben” , dat betekent dat Hij bij je is en bij jou persoonlijk wil zijn.
  Het is Gods keuze in liefde en genade genomen.
  Ik denk dat onze Almachtige Vader huilt als Hij ziet dat jij onder het Woord (Jezus) denkt te zijn en Hem niet ontmoet omdat Zijn Naam niet genoemd wordt.
  Neem je wel dagelijks je eten tot je om je lichaam te sterken?
  Dan wil je toch elke dag Hem “eten”?
  Jezus zegt ons: doe dit tot Mijn gedachtenis!

  Wij zijn geroepen om tot eer van Hem te leven en Hem te dienen iedere dag!!
  Halleluja!, alle eer aan Hem.

 4. Gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 11 februari 2024 om 14:41

  Beste Dirk,

  Ik verhef me boven niemand, maar in onze kerk (NGK) kan tegenwoordig alles en onze aanstaande nieuwe predikant is voor (Wij De Kerk). Ik ben al een poos niet meer geweest omdat iskhier grote moeite mee heb.

  Bedankt voor ook deze nieuwsbrief weer, lees ze graag en kijk er altijd weer naar uit!

 5. ArjaMourikSlagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 11 februari 2024 om 17:35

  Jezus de Middelaar is het Die ons Zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Roep Hem aan in de dag der benauwdheid, belijdende uw zonden. En het wordt aangevallen en bestreden, maar in dit alles mogen we onze ogen opheffen naar Hem Die in de hemel zit. Mijn ogen hef ik op en bid. Biddend om versterking van het geloof, zoals het Heilig Avondmaalsformulier het zegt: Ik voor u… Dat is zo’n wonder. Ja, Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat.

 6. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 11 februari 2024 om 18:51

  De kerkelijke leer kent vele dwalingen. Velen vinden hun oorzaak in de vervangingsleer. Hierdoor is men niet meer in staat de Bijbel gezond te lezen. Zo vind ik in heel oude preken ook vaak de opmerking: je moet uitverkoren zijn. Nu heeft Paulus nog zo gewaarschuwd: Denk niet dat je in de plaats van Israel gekomen bent. Laat daarom de kerk bij de genade blijven voor de hun toebedeelde tijd. wie weet hoe spoedig deze ten einde is.

 7. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 12 februari 2024 om 9:36

  Lieve broeders en zusters, het Evangelie is verduisterd in veel kerken, wij hebben hier al jaren verdriet van. Op andere plaatsen maken we de vrijheid in Christus tot een oorzaak voor het vlees, dwz. we leven naar ons goeddunken onder de Naam van Jezus.
  Laten we de Heere smeken om een opwekking, stromen van de Geest, dat hebben we allen nodig, want ook de besten onder ons, leven onder de maat. God is gewillig dit te schenken, Jezus heeft de prijs voor onze zegeningen betaald en de Heilige Geest wil niets liever dan ons vol maken van Jezus! Stromen van de Geest, ook voor Israël!!!
  Hem zij de lof en de eer!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden