Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Thyatira: waarschuwing en aansporing – 4e brief (5 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 mei 2024, 8:58 door Dirk A A

Toen ik de brief aan de gemeente aan Thyatira las, raakten de woorden mij. Vanwege de geweldige heerlijkheid en majesteit van de Heere Jezus, in de woorden waarmee Hij wordt beschreven: ‘Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper’ (Openbaring 2:18). Maar ook omdat de valse profeet Izebel alle ruimte krijgt om deze gemeente te verleiden. Waarom is er niemand die haar stopt? Daarom gaat de Heere Zelf ingrijpen om het kwaad te stoppen en uit te roeien. Gelukkig zijn er ook getrouwen in deze gemeente, de overwinnaars. Zij ontvangen bij de komst van de Heere Jezus de morgenster en mogen dan delen in de heerschappij van de Zoon van God over de heidenvolken.


De ruïnes van Thyatira.

Met vlammende ogen doorzoekt Christus de gemeente in Thyatira, maar ook onze gemeente, ook ons leven. Hij ziet alles. Zijn voeten als blinkend koper wijzen op Zijn majesteit en heerlijkheid, maar met deze voeten zal Hij ook Zijn vijanden vermorzelen. Deze beeldende beschrijving zal de mensen in Thyatira hebben aangesproken, omdat er ook veel metaalbewerkers in de stad woonden.

Alleen hier, in dit deel van het boek Openbaring, wordt de Heere Jezus de Zoon van God genoemd. Er wordt veel goeds gemeld over de gemeente in Thyatira. Vers 19 van Openbaring 2 somt op: de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste.
Het is mooi dat eerst de goede dingen worden genoemd. Als wij naar een gemeente of een kerk kijken, zijn we soms snel met onze oordelen. Laten we leren eerst de goede dingen te zien. Ook als we misschien heel negatief zijn over onze eigen gemeente, mogen we de Heere wel bidden om open ogen om ook het goede nog te zien. Anders bestaat het risico dat we cynisch en negatief worden, wat beslist geen getuigenis is voor de Heere Jezus.

Maar wanneer God werkt, weet je zeker dat de duivel niet stil zit. Wees daar alert op in uw eigen leven en ook bij u in de gemeente. We lezen in vers 20 over Izebel, een valse profeet, die in de gemeente de ruimte krijgt voor haar afgodendienst. Deze gemeente heeft geen onderscheidingsvermogen. Izebel kennen we als de vrouw van koning Achab, die ooit de Baäldienst naar Israël bracht, inclusief 850 valse profeten.
Wat toen in de dagen van Izebel gebeurde, gebeurt weer in Thyatira. Men ziet de vrouw Izebel als een profetes. In werkelijkheid brengt zij echter een dwaalleer. Ze verleidt de gemeente tot hoererij en afgodendienst.

Een centraal element in de religie van Izebel was seksuele immoraliteit, zelfs in de tempel. Een poosje geleden vertelde een voorganger van een evangelische gemeente mij dat hij onderzoek had gedaan onder de jeugd in zijn gemeente naar hoe de jongelui met elkaar omgingen. Velen bleken seks te hebben in hun relaties, zonder dat ze getrouwd waren. En porno kijken op internet, dat bleek voor velen heel gewoon te zijn.
Het is de religie van Izebel, die ook onze kerken, onze gemeenten, onze levens verontreinigt, kapot maakt. Denk ook aan geestelijke hoererij. Breek ermee, beste mensen. Juist hierdoor wordt het getuigenis van de gemeente van de Heere Jezus ernstig verzwakt!

Waar een afgod wordt binnengehaald, verdwijnt God. Zeg niet te snel dat dit bij ons niet gebeurt. Zijn wij in staat een dwaalleer te onderscheiden van de waarheid? Dat zullen we alleen maar kunnen wanneer we de Heere kennen, met Hem leven en met Hem wandelen en ons laten leiden door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Blijf geestelijk wakker en waakzaam, tot de komst van de Heere Jezus.

Ten tijde van Izebel betaalden de Israëlieten voor de Baäldienst. In de Middeleeuwen kochten veel mensen door aflaten hun zaligheid. Tenminste, dat dachten ze. Velen zullen na hun sterven tot hun afgrijzen hebben ontdekt dat ze altijd in een leugen hadden geloofd.
Misschien proberen ook wij wel onze eigen zaligheid te bewerken door een leven vol veel religieuze activiteiten. Toch kan daar ten diepste de geest van Izebel achter zitten. Pas op dat we geen eigen altaar plaatsen naast of in plaats van het altaar van de Heere Jezus. Dan vinden we het kruis alleen onvoldoende en vervallen we in afgoderij. Stel toch uw vertrouwen op de Heere Jezus alleen, op het volmaakte offer dat Hij bracht!

De valse profetes Izebel wordt opgeroepen tot bekering (vers 21). Het oordeel wordt nog (even) uitgesteld. Dat is genade van God.
Zij weigert zich echter te bekeren. In het volgende vers volgt dan de aankondiging van de strafmaatregel. Zij zal op het ziekbed worden geworpen, met allen die met haar overspel bedrijven. Het is een laatste oproep om te breken met de zonden. Wanneer er geen bekering volgt, zullen de oordelen komen. Gaan wij vrijuit als het over deze zaken gaat? Zijn er in ons leven zonden waarvan we weten dat we ermee moeten breken?

De woorden in vers 23 zijn afschrikwekkend. De valse profeet en haar kinderen zullen sterven. Als een oordeel van God. Met ‘haar kinderen’ worden wellicht de naaste volgelingen van deze valse profeet bedoeld en is een verwijzing naar de kinderen van koningin Izebel die ooit ook omkwamen vanwege de zonden van hun ouders. Hier in vers 23 is dit gebeuren een krachtige oproep tot een zuivere levenswandel aan de rest van de gemeente.

Vervolgens gaat het in vers 24 over degenen die niet tot zonde verleid zijn, die de diepten van de satan niet hebben leren kennen. Sommigen denken dat ze alles moeten onderzoeken, overal kennis van moeten nemen, ook van het occulte en het duistere. Dat is helemaal niet nodig, blijf alstublieft ver van de zonde en de ongerechtigheid verdaan. Wie zich erin verdiept, loopt het risico te verongelukken, zeker geestelijk. Dat zagen we ook in de voorgaande verzen.

Degenen die de Heere trouw gebleven zijn, worden opgeroepen vast te houden wat ze hebben, tot de komst van de Heere Jezus. Zij zijn de overwinnaars. Door Gods kracht en genade blijven ze trouw aan de Heere en volgen zij Hem. Zij ontvangen de morgenster en mogen delen in de heerschappij van de Zoon van God over de heidenvolken. Als een geschenk van Hem. De gelovigen worden mede-uitvoerders van het oordeel dat de Zoon van God voltrekt aan de volken.

De morgenster is de planeet Venus, het symbool van macht en overwinning. In Openbaring 22:16 wordt Christus genoemd als de Morgenster. In deze brief ontvangen de overwinnaars de morgenster. Het is de eeuwige heerlijkheid die Christus aan de Zijnen schenkt.

Misschien kent u het prachtige dagboek ‘Geheel voor Hem’ van Oswald Chambers. Om de woorden van die titel, daar gaat het ten diepste om in deze brief aan de gemeente van Thyatira, dat we er ‘geheel voor Hem’ zijn, tot de dag van Zijn komst. Laten we bidden dat de Heere ons open oren geeft om te horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt (vers 29).

Dirk van Genderen

5 Reacties

 1. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juni 2024 om 21:50

  Evenals Iluz, de voorganger van de gemeente in Kiryat Shmona, over wie u schrijft in de Nieuwsbrief, is het goed zich aan de bijbel te houden en onvoorwaardelijk achter Israel te blijven staan. Zeker nu de vader van de leugen heel deze wereld vergiftigt met een Israel-haat van duivelse proporties, die uiteindelijk gaat leiden tot een optrekken naar Israel, zoals door alle profeten voorzegd van allen die Israel niet zo erg gunstig gezind zijn. Maar, o wat sneu, dit wordt een enkele reis, en weer leeft Israel voort.

 2. J.J. Koppe zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juni 2024 om 20:43

  Met het oog op de verkiezingen D.V. donderdag aanstaande, mogelijk goed de oproep voor voorbede dat ondanks het trieste feit dat CU en SGP geen gezamenlijke lijst hebben en ze daardoor mogelijk, volgens de prognoses, geen van beide terugkeren in het Europees parlement, de HEERE nog tot Zijn eigen eer wil uitwerken dat ze tóch genoeg stemmen krijgen om Zijn stem te laten klinken!

  En dat het de betrokkenen van deze dreiging mag leren om de eenheid in Geest en Waarheid te zoeken. Opdat we zelf er, door verdeeldheid, niet de oorzaak van zijn dat de wereld de Wijsheid en Waarheid van de HEERE niet te horen krijgt.

 3. Arja Mourik-Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juni 2024 om 23:17

  Biddend optrekken met elkaar, want juist die eenheid, die geestelijke band hebben we zo nodig, biddend of de Heere die schenkt. Want dat komt bij de Heere vandaan. Laten we daarom gezamenlijk smekend opgaan naar het stemlokaal om onze stemmen in gebed tot de Heere uit te brengen.
  Want dan wordt de Heere erbij betrokken, dat de Heere ervoor zal zorgen dat Gods Woord blijft, ook in de vergaderzalen. Want de Heere regeert en zal Zijn almacht tonen. En Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen,

 4. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 juni 2024 om 15:39

  Lieve mensen. Stem morgen a.u.b. op de echte christelijke partij. Meer mag ik natuurlijk niet zeggen, maar het is toch onze dure plicht om Gods Woord in het Europese Parlement te laten blijven doorklinken. Laten we bidden dat ze die ene zetel mogen behouden. Het gaat toch om de eer van God?

 5. mieneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 juni 2024 om 15:43

  In onze tijd gaat de boze rond, zonder ophouden, op twee fronten.
  1e Als een engel des lichts
  2e Als een briesende leeuw.
  Wetende dat hij maar weinig tijd meer heeft.
  Voor de Christen betekent het dat wij dubbel waakzaam moeten zijn.
  De rechte Weg blijven bewandelen en de blik vooruit en naar Boven ouden. (blik op de Boom des Levens = Christus Jezus de Opgestane Heer houden).
  Want de boze gaat aan de linker- en rechterkant zijn twee fronten gebruiken. Proberende om onze blik te richten op zijn boom. (de boom van kennis van goed en kwaad).
  Gelukkig mogen we weten dat we een Hogepriester hebben DIE ZONDER OPHOUDEN voor ons bidt en pleit.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden