Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Laodicea – Geestelijke noodsituatie! – 7e brief (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 juni 2024, 9:51 door Dirk A A

De brief aan Laodicea is misschien wel de meest aangrijpende van de zeven brieven. In deze laatste brief wordt wel heel treffend de situatie geschetst waarin veel kerken en gemeenten, met name in Europa en Amerika, zich momenteel bevinden. Niet koud, niet heet, maar lauw. ‘Daarom zal ik u uit Mijn mond spuwen,’ zegt de Heere Jezus in Openbaring 3:16.


Het hete water stroomt nog steeds vanaf de terrassen van Hierapolis in de richting van het vroegere Laodicea waar het inmiddels lauw is geworden.

Lauw water was waardeloos. Dat wisten ze heel goed in Laodicea. Ze hadden geen eigen waterbronnen en het water dat ze aangevoerd kregen, was lauw als het bij hen aankwam.
Dit woord ‘lauw’ vinden we alleen hier in het Nieuwe Testament. Het geeft aan dat de situatie in deze gemeente zeer, zeer ernstig is. Zoals je lauw water uitspuugt, zo dreigt de Heere hen uit Zijn mond te spuwen. Dat betekent einde verhaal, verloren voor eeuwig, in de hel, waar geen bekering meer mogelijk is.

We doen er goed aan om serieus naar de woorden van deze brief te luisteren. ‘Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping’ (vers 14). Wat Hij zegt over deze gemeente, is de absolute waarheid en zeer betrouwbaar. Omdat juist de betrouwbaarheid van de Heere Jezus hier zo sterk wordt benadrukt, en dat Hij de Schepper is, wijst er wellicht op dat deze gemeente nauwelijks of geen oog had voor Zijn unieke positie als de Zoon van God, de Schepper, de Redder, de Verlosser, maar ook de Rechter.

Is het niet het probleem van veel christenen en gemeenten in onze tijd dat ons geestelijk leven eveneens gekenschetst moet worden als lauw? Ook al denken we dat het geestelijk wel goed zit met ons. We zijn rijk en hebben aan niets gebrek (Openbaring 3:17). Ons kerkelijk leven draait toch goed. De opkomst in de diensten is redelijk, hoewel het hier en daar flink terugloopt. De inkomsten stemmen over het algemeen nog tot tevredenheid. Maar is er leven, geestelijk leven? Staat de Heere Jezus nog wel centraal? Zijn we vol van Hem? Dat wordt immers met ‘heet’ bedoeld.

Wanneer Hij niet centraal staat, zijn we ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt (vers 17). Dan is er sprake van een geestelijke noodsituatie. De gemeente krijgt de raad van de Heere om van Hem goud te kopen dat in het vuur gelouterd is, opdat ze rijk zullen worden, rijk in Hem. En witte kleren om hun naaktheid te bedekken, evenals ogenzalf opdat ze weer zullen zien.

Het goud van God staat hier tegenover het goud van de Mammon, de reine, witte kleren van reinheid en heiligheid tegenover de zwarte die in Laodicea in de mode waren en Gods ogenzalf tegenover de geneesmiddelen van de beroemde medische opleiding in de stad. Als Gods oplossing om de geestelijke lauwheid te verdrijven en de gemeente weer in vuur en vlam voor Hem te zetten.

Het is opmerkelijk dat in vers 19 wordt gesproken over Gods liefde. Dat zou je nauwelijks meer verwachten in deze brief. Een liefde trouwens, die wel pijn kan doen. Er wordt hier gesproken over bestraffen en terechtwijzen. Waarbij bestraffen de betekenis van weerleggen, corrigeren in zich heeft en terechtwijzen meer ziet op het opvoeden met strenge hand. Het doel hiervan is bekering. Dat doet Hij niet om ons pijn te doen, maar omdat Hij zo graag wil dat we tot Hem komen en Hem leren kennen en met en voor Hem zullen leven.

‘…wees dan ijverig en bekeer u…’ (vers 19b). Sommigen zitten lijdelijk af te wachten tot – zoals ze zeggen – God hen bekeert. Maar hier zegt de Heere Jezus tegen deze gemeente dat zij zich moeten bekeren. Als Hij je de opdracht geeft, schenkt Hij ook de kracht en de genade om je te bekeren, om te breken met de zonde en de ongerechtigheid.

In het zeer bekende vers 20 (‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop…’) wordt dit verder uitgewerkt. Vaak worden deze woorden gebruikt om mensen uit te nodigen de deur van hun hart te openen en tot de Heere Jezus te komen. In deze weg is deze tekst al voor velen tot zegen geworden.
Toch is dit niet de diepste betekenis van dit vers. Hier, in de brief aan de Laodicenzen, geven deze woorden aan dat de Heere Jezus buiten staat. Men voelde zich rijk en dacht nergens gebrek aan te hebben. Ze hadden Hem niet (meer) nodig.

Het kan zo zijn dat we denken dat het geestelijk wel goed zit, terwijl de Heere buiten staat. Dat kan in ons persoonlijke leven zo zijn, maar ook in onze gemeente. Ga dit eens na bij uzelf, bij uw gemeente. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf, raadt 2 Korinthe 13:5 aan.
Christus staat niet stilletjes bij de deur, Hij klopt, hoewel Hij de deur niet openbreekt. Bekering en tot geloof komen, houdt in dat we, door Gods genade, persoonlijk de deur openen. Dan zal Hij binnenkomen en maaltijd met ons houden. Hij brengt zelfs de maaltijd mee. Zijn komst in ons leven zal alle lauwheid verdrijven. Dan mogen we overwinnaar zijn en met Hem zitten op Zijn troon.

‘…wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb…’ (vers 21). Wat een geweldig vooruitzicht voor de overwinnaars, die in Gods kracht hebben overwonnen over het kwaad, de verleiding en de apathie, de lauwheid.

Aan het eind van deze serie over de zeven gemeenten nog een laatste vraag. Wat zou de inhoud van de brief zijn wanneer Christus er één aan u en aan uw gemeente zou sturen? Probeer eens zo’n brief op te stellen, misschien samen met anderen in uw gemeente. Wat zou Hij tegen u hebben en waarin zou Hij u prijzen? Zou Hij ook u en uw gemeente oproepen tot bekering? En u de overwinning in het vooruitzicht stellen?

Dirk van Genderen

8 Reacties

 1. T. Koster zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 juli 2024 om 12:04

  Beste mensen,
  Een relatie met Jezus is belangrijk om niet lauw te worden in ons geloof. Gebed en lezen en Gods Woord bestuderen is een vereiste om de relatie met Jezus te onderhouden. Zonder dit ebt het geloof langzaam maar zeker weg, en wordt het geloof lauw. Blijf dicht bij Hem, stel de Heere Jezus centraal in uw leven, dien en eer Hem, en de genade van Jezus is ook voor u bestemd.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2024 om 16:26

  Dirk, in je laatste nieuwsbrief roep je op om te bidden voor dit nieuwe kabinet. Daar sta ik volledig achter en laten wij ook bidden dat het nieuwe kabinet ook aan de zwakkeren in de samenleving zal denken, nu het regeerprogramma en de begroting voor volgend jaar met daarin waarschijnlijk extra bezuinigingen opgesteld moeten worden. Bij ondoordachte bezuinigingen zijn de zwakkeren in de samenleving helaas vaak het kind van de rekening, laten wij dat dan door gebed ook tegenhouden.

 3. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2024 om 17:03

  Hallo broeder Dirk en ook u, T. Koster,

  Het viel mij ook op, de hele week geen reacties. Ik ook niet, tot nu.
  Nu is het ook een heftig en diep nadenkend stuk, vanuit Openbaring.

  Maar toch… denk wel dat het soms héél goed is voor mij en velen.
  We willen toch niet uitgespuwd worden…
  Dat betekent de eeuwigheid doorbrengen zonder de Heere Jezus.
  Dan wil ik en velen toch zeker gewaarschuwd worden.

  Hoe diep belangrijk om elkaar steeds weer aan te sporen.
  Persoonlijk bidden en ook samen erover bidden.

  Ik las in een mooi artikel deze woorden,
  “Lieve lezer, zoek allereerst naar een plaats waar de innige gemeenschap met de levende God, onze Heere en Verlosser, wordt gevonden en als belangrijkste gezien wordt”.

  Dat raakte mij zo… een plaats waar ook echt de Heere Jezus waarlijk aanwezig is en als belangrijkste wordt gezien.
  Toen iets daarna kwam dit artikel van jou, Dirk.
  Ben dankbaar om zulke rake, en toch héél bemoedigende stukken te lezen.

  Wij hebben een gevaarlijke vijand, die goed weet om de aandacht overal op te richten, maar niet op HEM, Jezus.
  Ons laten denken dat we zo geestelijk bezig zijn, maar wel zonder de Heere.
  Hoe gevaarlijk…
  Laten we héél dankbaar zijn, dat HIJ, Jezus onze Zaligmaker, zo veel sterker is.

  Héél dicht bij onze Heere Jezus… dank u T. Koster.
  En we hoeven het ook nooit alleen te doen. HIJ is erbij.

  Dirk, Vaders zegen, ook voor je dierbaren, en hartelijke groet, Esther.

 4. T v d Have zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2024 om 20:31

  Beste Dirk,
  Er mag veel gebed zijn voor het nieuwe kabinet, ik hoop zo op Gods onmisbare zegen, dat ze maar veel wijsheid mogen ontvangen.
  Hartelijke groet, T v d Have

 5. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2024 om 22:00

  Beste Dirk,

  Het is een tactiek van de vijand om de mensen met “brood en spelen” bezig te houden. Op dit moment worden de mensen beziggehouden met het EK-voetbal in Berlijn. Zelf ben ik ook een sportliefhebber, maar ik weet ook, dat sommige dingen niet combineren met het volgen van sportwedstrijden. Het is voor veel mensen heel moeilijk om dingen te laten staan. Voor de één kan het drank zijn en voor de ander televisiekijken of iets anders. Maar die activiteiten maken iemand lauw in het geloof, als zij daardoor meer belangstelling gaan krijgen voor de wereld dan voor de Bijbel. God geeft genade als je met de wereld wil breken. Gedisciplineerd Bijbellezen in deze dagen is heel moeilijk. Maar toch is dat nodig als je een heilig leven wil leiden en je overwinning wil behalen op de zonde. Het gaat niet meer om de waarheid voor veel mensen. Daarom lezen zij de Bijbel niet. Daardoor worden velen misleid door een vals Evangelie. 2 Korinthe 11:4 HSV “Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best”. Op deze manier worden de mensen misleid en geloven zij alles wat predikers zeggen, omdat zij het niet kunnen toetsen door gebrek aan (Bijbel)kennis. Als je Jezus wil volgen, zal je een prijs moeten betalen in dit leven. En anders zul je met de wrange vruchten opgescheept zitten. Het volgen van Jezus begint met het lezen van de Bijbel. De hoogste roeping voor een kind van God is het doen van Gods wil.

  Groeten van San

 6. Gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juli 2024 om 12:19

  Wij mensen worden ook lauw door de materiële rijkdom die de meeste mensen hebben, en ik denk dat iedereen daar gevoelig voor is.
  Daarom is het belangrijk dat we de bijbel kennen die ons wijst op het gevaar van de rijkdom.
  En zeker mogen we genieten, maar moeten waken om het op nummer één te plaatsen en God daardoor vergeten.

 7. Tiny Bosch zegt:
  Geplaatst op maandag 8 juli 2024 om 10:44

  We zien dat God de wereld aan het schudden is, en de kerk aan het terugbrengen is naar de eerste gemeente uit Handelingen 2. De kerk geënt op de edele olijf Israël.
  De kerken lopen leeg, maar de kerk van Handelingen 2 wordt geboren. Ik zit in de bidstond van Ebenezer-Operatie-Exodus. Die helpen met de Alijah {terugbrengen van de Joden naar Israel} en doen heel veel dingen meer voor Israël, te zien op http://www.icej.nl en ook op Christenen voor Israël.
  Bedankt Dirk voor je overdenkingen, deze keer over Laodicea, de 7e gemeente die lauw was geworden. Ik heb nog een mooi verhaal van mijzelf hierover, mijn bekering. Mijn man was aan het vissen en ik las het boekje van Annie Berends {Ja kom binnen Heer, Openb. 3:20}. Dat Jezus klopt aan de deur van je hart. Toen ik het uit had en we naar huis gingen, zei ik tegen God: Dat doe ik, U binnenlaten in mijn leven en dat is nu al bijna 32 jaar geleden. En kreeg onderwijs in mijn kerk, en ik bid voor Israël en mag bidden: Ik en mijn huis zullen de Heere dienen.

 8. Arja Mourik-Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 8 juli 2024 om 23:10

  Gebed blijft over, Heere, maak U het bekend, want dan alleen komt het goed. Aan Hem overgeven en pleiten op de beloften. En ook zo: Ik zal U niet begeven en zal U niet verlaten. Deze onschatbare Schriftplaats verzekert ons niet van een vrijstelling van moeite, maar geeft ons wel een verzekering, dat wij niet worden verlaten.
  Het is een strijd tegen eigen ik en de wereld, maar we mogen biddend pleiten op de belofte.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden